TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 34

34
Bülten
MAYIS 2016
TÜSSİDE tarafından yürütülen Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) bağlı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM)
“Risk Haritalarının Oluşturulması Ortak Akıl Platformu
(OAP®)”TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
TÜSSİDE tarafından tasarlanan ve moderatörlüğü gerçek-
leştirilen OAP® çalışmasında EHGM‘nin stratejik ve operas-
yonel risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendi-
rilmesi ve belirlenen öncelikli riskler için detaylı risk eylem
planlarının oluşturulması çalışması gerçekleştirildi.
Üç gün süren Çalıştaya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdü-
rü İsmail Yılmaz, genel müdür yardımcıları, daire başkanları,
şube müdürleri, merkez ve taşra birimlerinde görevli uz-
manlardan oluşan 55 kişi katıldı.
Risk Haritalarının Oluşturulması Çalıştayı
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), tohumculuk sek-
törünün Ar-Ge ihtiyaçlarını paydaşlarıyla birlikte Ankara’da
gerçekleştirdiği Çalıştay’da gündeme getirdi. TÜBİTAK TÜS-
SİDE moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Platfor-
mu ile tohumculuk sektörünün Ar-Ge sorunları ve çözüm
önerileri tartışıldı.
Çalıştay, TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer’in açılış ko-
nuşması ile başladı. Gençer, konuşmasında günümüzde
Ar-Ge’nin önemine değinerek çıktıların sektörün strateji
belgesinin omurgasını oluşturacağını belirtti. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali
Osman Sarı ise Ar-Ge başlığı ile bir çalıştay yapılmasının sek-
tör için çok sevindirici olduğunu kaydetti. Türkiye Tohumcu-
Tohumculuk Sektörünün Ar-Ge Potansiyeli
lar Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bitki Islahçıları
Alt Birliği (BİSAB) Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser, Ar-Ge’nin
ne olduğu, önemi ve sektörde Ar-Ge çalışmalarına neden
önem verilmesi gerektiği üzerinde durdu.
Konuşmaların ardından TÜRKTOB ve Alt Birlik Temsilcileri,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, özel sektörde
birlik üyesi olan firma temsilcileri, akademisyenler ve ilgili
sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin oluşturduğu tema-
tik gruplar, Türkiye’deki tohumculuk sektörünün Ar-Ge ihti-
yacının mevcut durumunu değerlendirdi. Ardından, mev-
cut durum ile ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak öneri
geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Çalıştay her bir grubun
öne çıkan önerilerin detaylandırma çalışmalarını tamamla-
ması ile son buldu.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook