TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 26

26
Bülten
MAYIS 2016
Nisan ayı içerisinde, “Türkiye-Avusturya Otomotiv Çağrısı”
ve “Türkiye-İspanya-Hollanda Gıda Çağrısı” başlıklı iki yeni
çağrı açıldı.
Türkiye ve Avusturya arasındaki işbirliğinin arttırılması ve
ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA
Programı kapsamında desteklenmesi için açılan “Türkiye-
Avusturya Orta Proje Çağrısı”için son başvuru tarihi 27 Hazi-
ran 2016 olarak belirlendi.
EUREKA Programı amaçlarına paralel olarak ticarileşme
potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin ge-
liştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun
katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında
EUREKA çerçevesinde desteklenecek.
Türkiye, İspanya ve Hollanda arasındaki işbirliğinin arttı-
rılması ve ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının
EUREKA/Eurostars Programları kapsamında desteklenmesi
için açılan“Türkiye - İspanya - Hollanda Gıda Çağrısı”için son
başvuru tarihi olarak 15 Haziran 2016 belirlendi. EUREKA ve
Eurostars Programları’nın amaçlarına paralel olarak ticarileş-
me potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin
geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kurulu-
şun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamın-
da EUREKA veya Eurostars çerçevesinde desteklenecek.
EUREKA Programı Nedir ?
EUREKA Programı, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araş-
tırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü
artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araş-
tırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler
oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan
uluslararası işbirliği platformudur. Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından ku-
rulmuştur.
Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliği-
nin artmasıyla EUREKA Programına üye olan ülkelerin sayısı
artarak 43’e yükselmiştir. Avrupa ülkelerinden oluşan üyele-
rin yanı sıra Güney Kore, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkeler
de EUREKA Programına Asosiye üye olarak katılmaktadır.
Çağrılarla ilgili detaylı bilgiye
adresinden erişilebilir.
E U R E K A P r o g r a m ı K a p s a m ı n d a İ k i Y e n i Ç a ğ r ı A ç ı l d ı
EUREKA Programı Kapsamında İki Yeni Çağrı Açıldı
TÜBİTAK BİLGEM, Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer Günleri Etkinlik-
leri kapsamında Bilkent ve Düzce Üniversiteleri’nde öğren-
cilerle bir araya geldi.
Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü’nde ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde
BİLGEM standını ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri
soruları sorma fırsatı buldular. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM iş ve
staj fırsatları hakkında bilgi edindiler. TÜBİTAK BİLGEM, BİL-
GEM Enstitüleri UEKAE, BTE, YTE ve İLTAREN’in yapısı, temel
faaliyet ve çalışma alanları, iş ve staj imkânlarının anlatıldığı
sunumlar yapıldı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook