TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 16

16
Bülten
NİSAN 2016
Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, Diyarbakır
Fen ve Mardin Midyat Aziz Önen Anadolu Liselerinde “Gele-
ceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri” konulu Bilim Söyle-
şileri gerçekleştirdi.
Söyleşilerde her şeyin temelinde eğitimin olduğunu ifade
eden ve eğitimin önemine vurgu yapan TÜBİTAK Bilim Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Alp, gençlerin ellerinde günümüzde çok iyi
fırsatlar olduğunu ve bu fırsatları değerlendirmeleri gerekti-
ğini kaydetti. Gençlere başarıya giden yolda yapmaları ge-
reken konular üzerinde duran ve kendi hayatından örnekler
sunan Prof. Dr. Talip Alp, öğrencilere başarıya ulaşmaları için
yüksek hedefler koymalarını ve zorluklar karşısında hedefle-
rinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.
Gelişen bilim anlayışında İslamdüşünürlerin, Doğumede-
niyetlerinin yüksek bir katkısı olduğunu örnekleri ile anlatan
Alp, bilime yapılan katkının günümüzde de süreceğini, bu
konuda öğrencilerin kendilerine güvenmelerini telkin etti.
Prof. Dr. Talip Alp, TÜBİTAK’ın öğrencilere yönelik verdiği
desteklere başvurmalarını isteyerek, “Gençlerin heyecanla-
rını, ilham dünyalarını teşvik etmeliyiz. Projelerle aydınlık
ufuklarını açmalıyız” şeklinde konuştu.
“Antik ve Orta Çağlarda BilimTarihi ve Felsefesi”
Öte yandan TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp,
TÜBİTAK BİLGEM Yılmaz Tokad Konferans Salonu’nda da
“Antik ve Orta Çağlarda Bilim Tarihi ve Felsefesi” başlıklı se-
miner verdi. Seminere TÜBİTAK BİLGEM, UME ve MAM çalı-
şanları katıldı.
George Sarton’un “Bilimin Tarihine Giriş (Introduction to
the History of Science)” başlıklı kitabından hareketle konuş-
masına yön veren Prof. Alp, günümüz medeniyetlerinin te-
G e l e c e ğ i n B i l i m d ü n y a s ı n d a G e n ç l i ğ i n Y e r i
melinin çok eski çağlara dayandığını ve tüm insanlığın ortak
çalışması ve paylaşımı ile günümüze ulaştığını dile getirdi.
Antik çağlarda, başta Mezopotamya olmak üzere, Akdeniz,
Hindistan, Orta Asya ve Çin havzalarında süregelen medeni-
yetlere değinen Prof. Alp, bu medeniyetlerin, günün şartla-
rına ve imkânlarına bağlı olarak gözlem ve tecrübelerinden
edindikleri bilgileri zamanla bilime dönüştürdüklerini ifade
etti. Sokrates, Eflatun, Ömer Hayyam, Eflatun, El Harezmi ve
Ebu’l Vefa gibi düşünür ve bilim insanlarının katkılarından
bahseden Prof. Alp, İslam ile bilimsel araştırmaların yeniden
hayatiyet kazandığını ve 7. asırdan 13. asrın ortalarına ka-
dar İslam medeniyetinde yetişen bilim adamlarının bilimsel
araştırmaların bayraktarlığını yaptığını ve özgün buluşlarıy-
la Batı Rönesansı’nın temelini oluşturduklarını ifade etti.
Fiziksel Metalürji, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malze-
melerinin performansı gibi alanlara ilgi duyan Prof. Dr. Talip
Alp, 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu
üyesi olarak görev yapıyor.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook