TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türk Bilim İnsanları Antarktika’da
Farklı üniversitelerden ve TÜBİTAK’tan bilim insanları 2-16
Nisan 2016 tarihleri arasında Antarktika’da araştırmalar ger-
çekleştirecek.
Hiçbir ülkenin tek başına hak sahibi olmadığı Antarktika
kıtası 53 ülkenin bayrağı altında yönetiliyor. 1961’de yürür-
lüğe giren, ülkemizin de taraf olduğu “Antarktika Antlaşma-
sı” ile kıtada sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istas-
yonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor. 2048’e kadar
kıtanın bütün yeraltı kaynakları ve yer üstü kaynakları ko-
ruma altında. Şu anda kıtada etkin olan ülkelerin 24’ü göz-
lemci statüsünde. 29 ülkeyse Antarktika ile ilgili alınacak ka-
rarlarda oy kullanabiliyor. Ülkemiz ise gözlemci statüsünde
bulunuyor. Kıtayla ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek
yani kıtanın geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için kıtada
önemli bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor. Kıtada
bilimsel araştırmaların aktif olarak sürmesi ve yapılan bu
araştırmaların sonuçlarının düzenli olarak yayınlanabilmesi
için bir araştırma üssünün kurulması fayda sağlayacak.
Türkiye’nin Antarktika’da bilimsel araştırma üssü kurması
ile ilgili çalışmalar yapan birçok bilim insanı var. Bu araştır-
macıların çoğu ilk kez ortak bir projede buluşuyor. Farklı üni-
versitelerden ve TÜBİTAK’tan bilim insanlarının oluşturduğu
Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi, 2-16 Nisan 2016 tarihleri
arasında Ukrayna Ulusal Antarktik Bilim Merkezi araştırma-
cıları ile birlikte Antarktika’da araştırmalar gerçekleştirecek.
Ekip gezi programı dâhilinde, ilk olarak 28 Mart’ta İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde seyahat öncesi eğitime katıldı.
Eğitim sonrasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı
Dr. Ahmet Uludağ’ın da katıldığı bir basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda 2016 Türk Antarktika Bilim Seferi hakkında
bilgi verildi.
29 Mart’ta İstanbul’dan ayrılarak Buenos Aires’e (Arjantin)
giden ekip, Antarktika Antlaşması Sekretaryası’nı ziyaret
ederek bilgi alışverişi yaptıktan sonra Güney Amerika’nın
en ucundaki yerleşim yeri olan Ushuaia’ya geçecek. Burada
Antarktika iklimine belli bir süre uyum sağlayabilmek için
bekleyecek olan araştırmacılar, 2 Nisan günü kentle aynı
adı taşıyan buzkıran gemisi “Ushuaia” ile Antarktika’ya doğ-
ru deniz yolculuğuna başlayacak. Antarktika’nın Peninsula,
Galindez Adası ve çevresinde gerçekleştirilecek gezi kapsa-
mında buzullar, okyanus, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile
ilgili incelemelerin yanı sıra deniz canlıları, biyoçeşitlilik gibi
konularda da araştırmalar yapılacak.
2016 Türk Antarktika Bilim Seferi ekibi içinde TÜBİTAK’ın
elektronik popüler bilim dergisi Bilim Genç’in yayın yö-
netmeni Dr. Bülent Gözcelioğlu da yer alıyor. Geziyle ilgili
ayrıntılı bilgileri bilimgenc.tubitak.gov.tr adresinden takip
edebilirsiniz.
2016 Türk Antarktika Bilim Seferi Ekibi
Sefer Lideri
. Prof. Dr. Bayram Öztürk, İstanbul Üniversitesi
Sefer Lideri Yardımcıları
. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek, İstanbul Teknik Üniversitesi
. Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma Ekibi
. Prof. Dr. Şamil Aktaş, İstanbul Üniversitesi
. Prof. Dr. Hasan Birol Çotuk, Marmara Üniversitesi
. Doç. Dr. İzzet Noyan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi
. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Erciyes Üniversitesi
. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi
. Dr. Sinan Mavruk, Çukurova Üniversitesi
. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, İstanbul Üniversitesi
. Dr. Bülent Gözcelioğlu, TÜBİTAK
. Melike İdil Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
. Kaptan Özgün Oktar, İstanbul Teknik Üniversitesi
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook