TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, kurumsal bilişim teknolojileri standart
ve metodolojilerini geliştiren ve yön veren dünyanın önde
gelen konsorsiyumlarından The Open Group’a üye oldu.
TÜBİTAK BİLGEM, Dijital Türkiye dönüşüm yolunda ger-
çekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerde dünya stan-
dartlarını yakalamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda,
dünyada kabul görmüş en yeni kurumsal mimari ve bilgi
yönetişimi standart ve metodolojileri kullanmak, bu alan-
da dünyada önde gelen kişi ve kurumlarla iş birliktelikleri
kurmak ve daha ileri yöntemler geliştirilmek için dünyanın
önde gelen konsorsiyumlarından the Open Group’a üye
oldu.
Kurumsal Mimari, kurumun dijital dönüşümü sürecinde
mevcut durumunun ortaya çıkarılması, dönüşüm yolunda
hedeflenen iş ve bilişim teknolojileri kabiliyetlerine yönelik
mimarilerinin oluşturulması ile dönüşümün adım adım ya-
ratılmasında tüm sürecin planlanmasını kapsar.
Kurumların, süreçleri yönetmenin ötesine geçerek uyum
ve değişim yönetiminin sürecin baş aktörleri olması kurum-
sal mimari ile sağlanır. Dijital devlete giden yolda, kamu
kurumlarının hizmetlerini vatandaş odaklı ve e-devlet mi-
marisi içinde bütünsel bakış açısıyla oluşturmaları, bu hiz-
metlerin belirlenmiş kurumsal mimari yapıya göre sağlan-
ması önemli kazanımlar sağlayacaktır.
TÜBİTAK BİLGEM The Open Group’a Üye Oldu
TÜBİTAK BİLGEM, 2016 Üniversite Kariyer Günleri Etkin-
likleri’ne, 11 Şubat 2016 tarihinde, Sabancı Üniversitesi’nde
başladı.
TÜBİTAK BİLGEM Kurumsal İletişim Birimi’nin katıldığı et-
kinlik kapsamında, üniversite öğrencilerinin merak ettikleri
sorular yanıtlandı; kariyer planları, iş ve staj imkânları için
yönlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM’in
enstitüleri, çalışma alanları, teknoloji ve çözümlerini anlatan
genel sunum gerçekleştirildi.
BİLGEM, Sabancı Üniversitesi’nde Öğrencilerle Buluştu
KOSGEB ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde Ocak ayı itibarıyla başlatılan
proje ile Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda KOSGEB’in
dijital dönüşümünü planlamak hedefiyle çalışmalara baş-
landı.
TÜBİTAK BİLGEM YTE, yürüttüğü dijital dönüşüm ve
gündemde yer alan anahtar eylemlerin gerçekleştirilme-
Dijital Dönüşümde KOSGEB-TÜBİTAK İşbirliği
sini destekleyen stratejik ve kritik kamu yazılım geliştirme
projelerinden edindiği tecrübeyi diğer kamu kurumları ile
paylaşmak amacıyla işbirliklerine devam ediyor. Bu kap-
samda, TÜBİTAK BİLGEM YTE, kamu kurumlarının sistematik
bir yaklaşımla mevcut olan ve ihtiyaç analizine dayalı dijital
dönüşümünün planlamasına rehberlik ediyor ve hazırlanan
yol haritalarının hayata geçirilmesini sağlayacak hizmetler
sunuyor.
KOSGEB’in birçok ülkeye örnek model olması nedeniyle
planlanan dönüşüm büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda,
2016 yılı içerisinde planlama çalışmalarının tamamlanması
ve hazırlanan planın hayata geçirilmesi hedefleniyor.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook