TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 22

22
Bülten
MART
2016
Marmara Araştırma Gemisi
3 Yıldır Denizlerimizde
Türkiye Deniz Araştırma Filosunun gençleştirilmesi ve
modernizasyonu amaçlı inşa edilen TÜBİTAK MARMARA
Araştırma Gemisi, orta büyüklükte ve Bölgesel Sınıf bir oşi-
nografi gemisidir.
1 Temmuz 2013 tarihinde TÜBİTAK MAM tarafından işle-
tilmeye alınan Araştırma Gemisi, oşinografi ve deniz kirliliği
izleme/kontrolü alanlarında görev icra edecek şekilde tasar-
landı. Gemide ıslak laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, kuru
laboratuvar, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratu-
varı yer alıyor.
Araştırma Gemisi sahip olduğu güncel ekipman altyapısı
ve sınırsız seyir imkanlarıyla, Türkiye denizlerinde bilimsel
araştırmalar yaparak, kirliliğin izlenmesi ve deniz çevresinin
korunmasına yönelik önemli bilgiler sağlıyor. Karinaya mon-
teli akustik derinlikölçerler ve akıntı ölçüm sistemi bulunan
TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, ulusal ve uluslararası
araştırma projeleri ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında başta
üniversitelerimiz olmak üzere, kamu ve özel sektör işbirli-
ğiyle projeler gerçekleştiriyor.
Araştırma Gemisi işletmeye alındığı tarihten itibaren Mar-
mara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi’nde deniz kirliliğinin
izlenmesi ve kontrolüne yönelik önemli araştırmalar yapıldı.
Ayrıca orta Karadeniz Bölgesinin hidrodinamik ve oşinogra-
fik yapısının belirlenmesi amaçlı bilimsel çalışmalar gerçek-
leştirildi.
2016 yılı için yaklaşık 150 günlük seyir programına sahip
olan araştırma gemisi, gemi kullanım gün sayısını arttırmayı
hedefliyor. Söz konusu çalışmaların tümünde deniz ve deniz
tabanının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile kirlilik
durumunun tespitine yönelik çalışmalar yapılacak.
Günümüzde enerji ve mineral kaynak arama, savunma,
kıyı alanları yönetimi, taşımacılık, balıkçılık ve turizm gibi
denizcilik faaliyetleri için çok disiplinli deniz araştırmaları
altyapısı gerekiyor.
Öte yandan, Türk Boğazları başta olmak üzere kıyısal alan-
larımız, özel koruma bölgelerimiz ve denizlerimiz gemi taşı-
macılığı ve gemi kazalarıyla denize dökülen petrol ve petrol
türevleri, sintine, kimyasal ve radyoaktif maddeler ve balast
suyu gibi tehlikeli atıkların tehdidi altında. Ulusal deniz
çevremizin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için
oşinografik, hidrografik ve iklimsel dinamiklerin araştırılma-
sı, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve kirleticilerin denizel
ortama etkilerinin saptanması önemlidir.
T Ü B İ T A K M A M
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook