TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda afet ve acil
durumplanlarını yönetmeyi hedefleyen,“Afete Hazır Türkiye”
Projesi kapsamında geliştirilen Afet ve Acil Durum Yönetim
Planları Takip Sistemi Projesi (PLANSİS) Uygulaması, 2015
yılı sonunda Ankara ve İstanbul’da devreye alındı. BİLGEM
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından geliştirilen
uygulamanın 2016 yılında tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması
hedefleniyor.
Tüm Türkiye’den toplanacak afete hazırlık raporları PLAN-
TÜBİTAK BİLGEM, PLANSİS’i Geliştirdi
SİS uygulaması üzerinden MEB denetçileri tarafından denet-
lenebilecek, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
sorumluları tarafından analiz edilebilecek. Projenin yakın
plandaki hedefini MEB’in iç denetimine katkı sağlamak ve
belirlenen eksikliklerin giderilme süresini kısaltmak oluştu-
ruyor.
Uzun vadede AFAD’ın yapacağı analizler sonucunda tüm
okulların afete hazır olması hedefleniyor. Bununla birlikte,
kullanılacak veriler eğitim dışında diğer sektörlere de yar-
dımcı olabilecek.
PLANSİS uygulamasının dinamik altyapısı sayesinde diğer
kurum ve kuruluşlara da uyarlanabileceği; birçok sektör için
gerekli olan Afet ve Acil Durum raporlarının standartlaşma-
sına, güncel tutulmasına, erişiminin kolayca sağlanmasına
ve denetlenmesine yardımcı olabileceği de belirtiliyor.
TÜBİTAK BİLGEM ve AFAD arasında Aralık 2012 tarihinde
imzalanan sözleşmeyle başlayan ve 2015 yılında tamamlanıp
teslimi gerçekleştirilen İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi’nin
(İKAS) kullanıcı eğitimleri TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknoloji-
leri Enstitüsü proje ekibi tarafından Antalya’da düzenlendi.
Projeyle beraber halkın, acil durumlarda görev alacak ku-
rumların, düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere
karşı uyarılmasına yönelik; Haber Alma ve Yayma Sistemi, Si-
ren Sistemi, Mesajla Uyarı Sistemi kurularak tümleşik çalışan
afet ve acil durum yönetim sistemi hayata geçirildi.
Antalya Belek’te gerçekleştirilen eğitimlere başta AFAD
Başkanlık ve Taşra Teşkilatından personel olmak üzere siste-
min haber kaynağı uç birimlerden olan Meteoroloji Genel
İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi (İKAS)
Kullanıcı Eğitimleri Verildi
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TRT TV ve TRT
Radyo’dan 35 kişilik temsilci katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM ve AFAD temsilcilerinin açılış konuşma-
larının ardından sistem kullanıcılarına eğitim verildi, ardın-
dan katılımcıların kazanımlarının değerlendirildiği bir sınav
yapıldı. Eğitimin son kısmında sistemin tüm Türkiye’ye yay-
gınlaştırılması çalışmaları kapsamında öneri ve tecrübeler
paylaşılarak eğitim programı tamamlandı.
AFAD, İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi’nin en yakın za-
manda tümTürkiye’de yaygınlaştırılarak devreye alınacağını
belirtti.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook