TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme
Projesi’nin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK TÜSSİ-
DE arasında imzalanan “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji
Geliştirilme Projesi” nin ilk aşamalarından olan Stratejik Yö-
netim Eğitimi ve 1. Koordinasyon Toplantısı TÜSSİDE Gebze
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Ülkemiz tohumculuk sektörü için etkin strateji ve politi-
kaların ilgili paydaşlarla birlikte geliştirilmesini hedefleyen
Projede, söz konusu sektörde üretimin, ihracatın, verimlili-
ğin, kullanım alanlarının ve katma değerin artırılarak yerel,
bölgesel ve ulusal kalkınmanın sağlanması, ülkemizin ulus-
lararası rekabet gücünün arttırılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında aynı dili konuşmak amacıyla TÜSSİDE
tarafından Teknik Komite üyelerine Stratejik Yönetim Eğiti-
mi verildi. Üyeler arasında TÜRKTOB Proje ekibi, özel sektör,
kamu ve dernek temsilcileri ile akademisyenler/uzmanlar
bulunuyor. Ardından yapılan 1. Koordinasyon Toplantısı’nda
ise proje iş paketleri hakkında bilgi verildi, paydaşlar ile pro-
jenin ayrıntıları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Planlama Projesi
Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Planlama Projesi açılış top-
lantısı, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜS-
SİDE) rehberliğinde 18 Şubat 2015’te Ahi Evran Üniversitesi
Yunus Emre Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Ahi Evran
Üniversitesi’nden Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr.
Rüştü Yeşil ve Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri katıldı.
Toplantıda ilk söz alan Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt
Stratejik Plan hazırlamanın önemine değinerek üst yöne-
tim olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Sonrasında, TÜSSİDE adına Proje Yürütücüsü Dr. Hakan Tu-
ran ve TÜSSİDE Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Kesik proje hak-
kında bilgilendirmede bulundu. Toplantının sonunda söz
alan Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ali Yılmaz, üst yönetime desteklerinden ötürü teşekkür ede-
rek proje ekibinin etkin katılımıyla projenin daha başarılı
olacağını iletti.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook