TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 28

28
Bülten
MART
2016
Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan
Atık Suların Arıtımı ve Bertarafı Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) arasında imzalanan sözleşme ile 10 Ekim 2015 ta-
rihinde başlatılan “Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık Sula-
rın Arıtımı ve Bertarafı Projesi’nin açılış çalıştayı Ankara’da düzen-
lendi.
Açılış konuşmaları, TÜBİTAK MAM Kurumsal Başkan Yardımcısı
Ali Tavlı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yar-
dımcısı Recep Akdeniz tarafından yapılan çalıştayda daha sonra
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden proje yürü-
tücüsü Dr. Selda Murat Hocaoğlu proje kapsamında gerçekleştiri-
lecek faaliyetler ile önceliklendirme ve analiz çalışmalarını aktardı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Doğan Yücel ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü’nden Dr. Sönmez Dağlı’nın sunumları ile devam
edilen çalıştay tüm katılımcıların yer aldığı grup çalışması ile sona
erdi. Farklı paydaş grupların görüş alışverişinde bulunmasına im-
kan sağlayan grup çalışması kapsamında, sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik mevcut durumun
olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılarak, önem sırasına konuldu
Çalıştaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Su ve Kanal İdaresi
Genel Müdürlükleri, cihaz temsilcileri, Sağlık Bakanlığı, Genel Kur-
may Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği
katıldı.
TÜBİTAK MAM Yeni Tanıtım Filmi Yayınlandı
TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi’nde geliştirilen Ar-Ge ve inovasyon projeleri-
ne ışık tutan yeni tanıtım filmi yayınlandı.
‘Daha iyisi mümkün’ sloganıyla yayınlanan film, teknolo-
jinin toplum yararına kullanılarak ülkemizin rekabet edebi-
lirliğine sağlayacağı katma değere vurgu yapıyor. Filmde,
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan
ve enerjiden gıdaya, malzemeden yer bilimlerine geniş bir
yelpazede çalışmalar yürüten yedi araştırma enstitüsünün
faaliyet alanları ve geliştirdikleri ürün ve projeler paylaşı-
lıyor. Hidroelektrik ve güneş enerjisi santral teknolojileri,
araştırma gemisi, olay yeri inceleme teknolojileri ve halen
geliştirilmekte olan milli elektrikli otomobil filmde yer alan
milli Ar-Ge projelerinden yalnızca birkaçı.
Marmara Araştırma Merkezi’nin bilinirliğine önemli öl-
çüde katkı sağlaması amaçlanan film, bilim ve teknolojinin
toplumsal sorunlara getirdiği çözümler ve aslında gündelik
hayatımızın her alanına dokunduğu vurgusuyla toplumu bi-
lim ve teknolojiye merak ve ilgi duymaya teşvik ediyor.
T Ü B İ T A K M A M
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook