TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 36

36
Bülten
MART
2016
Kış Bilim Kamplarında Coşku Vardı
Filli Boya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile
TÜBİTAK TÜSSİDE’nin birlikte yürüttüğü “Filli Boya Kış Bilim
Kampları” verimli geçti. Her birinde 25 öğrencimizin yer al-
dığı kamplar, 25-29 Ocak ve 1-5 Şubat 2016 tarihleri arasın-
da TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
Yaz döneminde yapılan kampların devamı olan program-
da, öğrencilerimiz bu kez Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nü, Gıda Enstitüsü’nü ve Yer ve Deniz Bilimleri Ens-
titüsü’nü ziyaret ettiler, araştırmacıları ile birlikte atölyeler
gerçekleştirdiler. DNA’yı Tanıyalım, Taşların Dünyası, Model
Uçak Yapımı, Hareket ve Sürtünme, Yazılım ve Kimya Atölye-
leri’nin gerçekleştirildiği programda, İzmit Bilim Merkezi ve
Sismolojik İzleme Deprem Eğitim Merkezi de ziyaret edildi.
Kampta, farklı meslek dallarında başarılar elde etmiş bi-
lim ve sanat insanları ile sohbetler ve eğitsel etkinlikler de
yer aldı. CERN’de çalışan bilim insanımız Kerem Cankoçak,
Felsefeci Kaan Özkan, Teknoloji Koçu Salih Aksu gibi birçok
değerli isim, kamplarımızda gönüllü olarak bulundular.
Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin
ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE’nin
birlikte yürüttüğü “Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin
ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi”nin kapanış toplan-
tısı Ankara’da yapıldı. TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal,
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Hızırreis Deniz’in
katıldığı toplantıda proje kapsamında yürütülen faaliyetler,
alınan sonuçlar ve oluşturulan stratejiler katılımcılara akta-
rıldı.
Proje, ülkemiz kıyılarının daha etkin kullanılması, seyir
emniyeti ve deniz güvenliğinin sağlanması, denizcilik kültü-
rünün yaygınlaştırılması, amatör denizciliğin geliştirilmesi,
atıkların yönetilmesi ve çapa atılarak deniz dibine zarar ve-
rilmesini önlemek amacı ile hayata geçirildi. Proje ile Türkiye
kıyılarında tekne hareketliliğinin yoğunlaştığı alanlarda gü-
venli barınma ve bağlama yerleri analiz edilerek alternatif
lokasyonlar ve bu lokasyonlara yönelik uygun barınma ve
bağlama sistemlerinin etüdü gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Bakanlık, denizcilik sektörü temsilcileri
ve akademisyenlerden oluşan uzman ekiplerle toplantılar
yapıldı; saha çalışmaları, yurtiçi/yurtdışı teknik inceleme zi-
yaretleri ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin
analizleri ve görüşler doğrultusunda kıyılarımızda barınma
ve bağlama noktaları belirlenerek bu noktalara uygun bağ-
lama sistemleri önerildi.
Proje kapsamında belirlenen barınma ve bağlama nokta-
ları ile sistem önerileri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemde kıyılarımızın
kullanımı ile ilgili düzenlemelerin, planların ve politikaların
geliştirilmesinde kullanılacak.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook