TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2015 yılı itibari ile tamamlanan yeni kentsel plan doğrul-
tusunda Girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemine değer katacak
yeni “İdare ve Kuluçka” binasının 2017 yılının başlarında ta-
mamlanması bekleniyor.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin ilk “Akıllı Tekno-
park” olma vizyonu doğrultusunda projelendirilen ve inşaa-
tına başlanan TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) İdare
ve Kuluçka Binası, kendi enerjisini üreten, düşük karbon salı-
nımına sahip, ileri teknoloji içeren ve mevcut sistemlere tam
entegre otomasyon yapısı ile ülkemiz girişimciliğini destek-
leyerek, yeni altyapı olanakları sağlayacak” dedi.
Orhan Çömlek açıklamasında, “Uzman akademisyenler
tarafından yapılan tasarım ve projelendirme çalışmaları
sonucu Girişimcilik - İnovasyon alanında Ar-Ge firmalarının
ve bilim insanlarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü detay
düşünülerek tasarlanan İdare ve Kuluçka Binası, 28.000 m2
kapalı alana sahip olacak. Binanın içerisinde 550 kişilik kon-
ferans salonu, 7.000 m² gezilebilir açık teras alanı, 500 m²
ölçülerinde iki adet iç bahçe, çok amaçlı salon, kafeterya,
sosyal alanlar ve 250 araç kapasiteli açık otopark yer alıyor”
ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin İlk Teknoparkı MARTEK
TÜBİTAK Marmara Araştırma merkezi bünyesinde Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilebilmesi amacı ve bi-
limle sanayinin iç içe sinerji yaratarak birlikte çalışabilmesi
için 1992 yılında TÜBİTAK MAM Kampüsünde Teknoloji Ge-
liştirme Merkezi kuruldu ve bu merkez 1998 yılında TÜBİTAK
Marmara Teknokent adı ile Türkiye’nin “ilk” Teknoparkı ola-
rak ilan edildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent öncelikli olarak; ülke ekono-
misine katma değer katacak Ar-Ge projelerinin bölgede ge-
liştirilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda,
Ar-Ge firmalarına faaliyetlerini sürdürmeleri için hizmet ve
altyapı olanaklarını sağlamanın yanı sıra uzman danışman
ve laboratuvar hizmeti sunmak ve Ar-Ge’yi teşvik etmek de
TÜBİTAK’ın Teknokentinin misyonunu oluşturuyor.
TÜBİTAK Marmara Teknokent görevlerinin yanısıra, ülke
ekonomisi ve gelişmişlik düzeyinin arttırılması konusunda
da sorumluluk duyuyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürü-
tüyor.
Hali hazırda 40.000 m2 kapalı alanı ile Ar-Ge firmalarına
hizmet veren TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde,
2015 yılı itibari ile yeni kentsel plan çalışmaları tamamlandı
ve bu plan doğrultusunda Girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemi-
ne değer katacak yeni “İdare ve Kuluçka” bina inşaatı başla-
tıldı.
MARTEK İdare ve Kuluçka Binası
2017 Yılında Hizmete Giriyor
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook