TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Medikal Biyoteknoloji Çalıştayı Yapıldı
Türkiye ve İngiltere arasındaki bilim,
teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbir-
liğinin artırılması amacıyla 2015 yılının ‘İn-
giltere-Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı’ ilan
edilmesi kapsamında, 17-18 Şubat 2016
tarihlerinde Medikal Biyoteknoloji Çalıştayı
düzenlendi.
Tıp, biyoteknoloji, tarım teknolojileri,
biyomühendislik gibi ortak ilgi alanlarının
tartışılması amacıyla, TÜBİTAK, TÜBİTAK
MAM ve İngiltere Konsolosluğu işbirliğin-
de düzenlenen çalıştay, İngiltere’nin çeşitli
üniversitelerinden katılan rektörler toplan-
tısı ile başladı. Açılış konuşması TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı tarafın-
dan yapılan çalıştayda TÜBİTAK MAM bün-
yesindeki araştırma enstitüleri tanıtılarak,
olası işbirliği konuları görüşüldü. Progra-
mın devamında İngiltere Konsolosluğu ve
TÜBİTAK tarafından ikili işbirliği platformla-
rı üzerine sunumlar gerçekleştirilirken, İn-
giliz araştırmacılar tarafından da araştırma
alanları tanıtıldı. Çalıştay sonunda, Türk ve
İngiliz ekibi tarafından ikili işbirliği yapılabi-
lecek ortak konu başlıkları tespit edildi ve
özet proje içerikleri oluşturuldu.
Dördüncü Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı
Dördüncü Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleş-
tirildi.
Çalıştayda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2016
yılı Kümelenme Çağrısı’na proje önerisi sunulması amacıyla,
nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren 40 firma, 17 üni-
versite ve 10 Ar-Ge merkezi, proje başvuru süreci ve bütçe
planları konusunda görüştü.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.ve Sun Tekstil Sanayi Ticaret
A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kümelenme ça-
lıştayı kapsamında, savunma-havacılık, enerji, elektronik,
otomotiv, sağlık, tekstil ve inşaat sektörlerine yönelik olarak
proje geliştirilmesi hedefleniyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook