TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
MAM’ın Kapıları Ortak Ar-Ge İçin
Özel Sektöre Açıldı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), özel sektörle
daha etkin işbirlikleri kurabilmek amacıyla ‘Açık Kapı’ uygu-
lamasını devreye soktu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık tarafından duyurulan uygulama, başlatıldığı gün-
den itibaren özel sektörden yoğun ilgi görüyor.
Açık Kapı uygulamasıyla, özel sektörle daha yakın işbir-
likleri kurulması ve TÜBİTAK MAM bünyesinde oluşturulan
bilgi ve teknoloji birikiminin özel sektöre daha etkin trans-
feri hedefleniyor. Uygulama kapsamında, firmalar dahaiyi-
simumkun.com veya mam.tubitak.gov.tr adreslerinde yer
alan bilgi formunu doldurarak, Ar-Ge ve inovasyon alanında
ihtiyaç duydukları hizmeti TÜBİTAK MAM ile paylaşabiliyor.
TÜBİTAK MAM bünyesinde sektöre ve ihtiyaca göre sınıflan-
dırılan formlar sayesinde, araştırma enstitüleri firmalarla ih-
tiyaçlarına göre iletişime geçiyor. Böylelikle benzer alanlar-
da çalışan ya da birbirini tamamlayıcı ürün/süreç geliştiren
firmaların biraraya getirilmesi ve çok ortaklı Ar-Ge işbirliği
kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.
TÜBİTAK MAM Açık Kapı’ya giriş için:
dahaiyisimumkun.com
mam.tubitak.gov.tr
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Sektör Meclisi Toplantısı
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Sektör Meclisi üyesi ve TÜBİ-
TAK Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Teknoloji Enstitü-
sü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Sezer, 11 Şubat 2016
tarihinde Ankara’da düzenlenen TOBB Türkiye Kimya Sanayi
Sektör Meclis Toplantısı’na katıldı.
“İhracatta Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvikleri” konulu
toplantıda, devam eden ve kapsamı genişletilen destek ve
teşvik mekanizmaları Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin su-
numlarıyla detaylı bir şekilde aktarıldı. Sanayi odaklı politi-
kaların oluşmasında sektör meclislerinin önemli bir rol üst-
lendiğinin ve bu doğrultuda 30’u aşkın sektöre hammadde
ve ara girdi sağlayan kimya sektörünün öneminin ifade
edildiği toplantıda, ülkemizin ekonomik gelişiminin kimya
sanayiinin büyümesi ile paralel olduğu vurgulandı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook