TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
GAPSU Projesi Bölgesel Açılış Toplantısı
“GAP Bölgesi’nde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü
ve Yeniden Kullanımı için İyileştirilmesinin Araştırılması
Projesi”nin bölgesel açılış toplantısı, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı (OSİB) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-
sü (MAM ÇTÜE) ortaklığında, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
Bu proje ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesin-
de drenaj sulama sularının kalitesi ve içerdiği kirleticilerin
araştırılması ve sulamadan dönen drenaj sularının kalitesi-
nin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması amacıyla
uygun metotların geliştirilmesi hedefleniyor.
DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, TÜBİTAK MAM ÇTÜE
Müdürü Dr. Selma Ayaz, OSİB Su Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet
Yıldız tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan
toplantı, TÜBİTAK MAM araştırmacılarından proje yürütü-
cüsü Dr. Burcu Kıran’ın gerçekleştirdiği proje tanıtımı ve iş
paketlerini anlatan sunum ile devam etti. Projede yapılması
planlanan çalışmalar ile ilgili Harran Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Sinan Uyanık, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Prof.
Dr. Mehmet Şimşek ve Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar ile Dicle
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Necati Kayaalp tarafından su-
numlar yapıldı. Harran Ovası saha ziyareti gerçekleştiren ka-
tılımcılar, ovadaki drenaj kanalları ve regülatörler hakkında
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nden bilgiler aldı.
TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz ve araştırma-
cıların katıldığı proje açılış toplantısına, OSİB, Harran Üniver-
sitesi, Dicle Üniversitesi, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge
Müdürlükleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları temsilcileri katıldı.
PROJENİN ÖNEMİ
Suyun etkin kullanımı, doğru planlanmış ve inşa edilmiş
sulama ve drenaj sistemleri yanında en uygun su yönetimi-
ne bağlıdır. Ülkemizde kullanılan 44 milyar m3’lük su kayna-
ğının % 72 gibi büyük bir bölümünün sulamada kullanıldı-
ğı ve sulama sistemlerinin yaklaşık % 80’inin yüzey sulama
sistemlerinden oluştuğu göz önüne alındığında, tarımsal
sulama ve drenaj alanında su yönetiminin önemi görülüyor.
Ayrıca ülkemizdeki kurak dönemlerin artışı ve suyun tasar-
ruflu kullanılmasının gerekliliği de ele alındığında, sulama-
dan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilmesi ve ye-
niden sulamada kullanılması kritik bir konu olarak karşımıza
çıkıyor.
Sulu tarım uygulamalarında tarımsal drenaj, sulamanın
ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak, drenaj su-
larının kalitesi deşarj edildiği alıcı ortamlar için önemli bir
risk oluşturuyor. Bu yüzden, alıcı ortama verilmeden önce,
iyileştirilmesi veya kalitesi uygun ise tekrar sulamada kulla-
nılması gerekiyor. Sulamadan dönen drenaj sularının içeri-
ğinde; pestisitler, toksik iz elementler, besinler (azot ve fos-
for), sediment, bakteri, sıcaklık, sülfür bileşikleri ve tuzluluk
gibi kirleticiler bulunabiliyor.
GAP Bölgesi ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5
milyon ha arazinin 1,8 milyon ha’ını (%21) içerirken, Fırat ve
Dicle nehirlerinin Türkiye sınırları dahilindeki ortalama su
potansiyeli yılda 52,9 milyar m3 ile ülke toplam potansiyeli-
nin % 28’ini oluşturuyor. Bu proje ile GAP Bölgesinde drenaj
sulama sularının kalitesi ve içerdiği kirleticiler belirlenecek
ve sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirile-
rek yeniden sulamada kullanılması için uygun metotlar ge-
liştirilecek.
Sulu tarım uygulamalarında tarımsal drenaj, sulamanın ayrılmaz
bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak, drenaj sularının kalitesi deşarj
edildiği alıcı ortamlar için önemli bir risk oluşturuyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook