TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile TÜBİTAK
TÜSSİDE tarafından yürütülen “Hizmet Kuruluşlarının Yerel
Yönetimlere Devir Altyapı Projesi” kapsamında, Bakanlığın
merkez ve taşra teşkilatının saha araştırması faaliyetlerini
içeren ikinci faz tamamlandı. Projenin ikinci fazında Ba-
kanlığın merkez teşkilatı çalışanlarının anket yoluyla, taşra
teşkilatı çalışanlarının anket ve çalıştay yoluyla, Bakanlıktan
hizmet alanların ise yüz yüze derinlemesine görüşmeler
yoluyla görüşleri alındı. Bu görüşler doğrultusunda Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın mevcut durumunun, olası
“Hizmet Kuruluşlarının Yerel Yönetimlere Devir
Altyapı Projesi”nde İkinci Faz Tamamlandı
devir kararının, devir sürecinin, devir sonrası durumun güç-
lü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ile devir sonrasındaki
durumun riskleri ve mevcut durumda sosyal hizmetlerden
memnuniyet düzeyi analiz edildi ve Bakanlığa sunuldu.
Projenin üçüncü fazında, 6360 sayılı kanun öncesi 16
Büyükşehir Belediyesinde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun) anket, ça-
lıştay ve mülakat yoluyla saha analizlerinin gerçekleştirilme-
si hedefleniyor.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi
ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında DOKAP Bölgesi için imzalanan
“Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi”nin açılış top-
lantısı Giresun’da yapıldı.
Üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi site-
leri, teknoparklar, iş geliştirme merkezleri, serbest bölgeler,
araştırma enstitüleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapı-
lan toplantı, Giresun Valisi Hasan Karahan, DOKAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce ve TÜSSİDE Enstitü
Müdürü Tezer Battal’ın açılış konuşmaları ile başladı. Giri-
şimcilik ve yenilikçiliğin bölge için önemine değinilen ko-
nuşmaların ardından projenin amacı ve kapsamını içeren
proje tanıtım sunumu TÜSSİDE Projeler Koordinatörü Orhan
Dursun ve TÜSSİDE Proje Yürütücüsü Barış Çarıkcı tarafın-
dan gerçekleştirildi.
Programın öğleden sonraki bölümünde uluslararası eko-
nomist Alberto Gomez “Girişimcilik, Yenilikçilik, Strateji ve
DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik
Araştırma Projesi
Küreselleşme”, Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu “Kümelenme ve
Rekabetçilik” ve Oya Uysal ise “Bölgesel İnovasyon ve Tek-
noloji Altyapıları” konularında katılımcılara bilgi verdiler.
Proje, paydaş önerilerinin de alındığı saha görüşmeleri,
anketler ve çalıştaylar ile bölgenin girişimcilik ve yenilikçi-
lik ekosisteminin analiz edilmesi, stratejik yol haritalarının
ortaya çıkarılması ile devam edecek. Proje ile bölgenin re-
kabetçilik gücünün arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkı sağlanması amaçlanıyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook