TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 26

26
Bülten
OCAK 2016
T Ü B İ T A K M A M
“Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-2”
Enerji, otomotiv, savunma, sağlık, tekstil, elektronik ve
inşaat sektörlerinin nanoteknoloji yol haritalarının belirlen-
mesi ve nanoteknoloji alanında önerilecek sektörel proje
başlıklarının oluşturulması amacıyla TÜBİTAK MAM, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Teknopark Ankara’nın
ortak düzenlediği “Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-2”,
TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. Nanoteknoloji alanın-
da faaliyet gösteren 53 firma, 20 üniversite ve dört Ar-Ge
merkezinden temsilcilerin bulunduğu 200 katılımcılı “Na-
noteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-2”de, her bir sektörün
çalışma grubundan edinilen bilgiler ışığında “Nanoteknoloji
Kümelenmesi-Sektörel Durum” raporu hazırlanıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Kümelenme Politikaları, Uygulama ve
Koordinasyon Şubesi tarafından 2016 yılında açılacak olan
3. Kümelenme Çağrısı’na, TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi (MAM) koordinatörlüğünde “Nanoteknoloji Kümelen-
mesi” proje önerisi hazırlanıyor.
Nanoteknoloji Kümelenmesi, ülke sanayimize katma
değeri yüksek nanoteknolojik ürün, süreç geliştirme ve is-
tihdam sağlayacak rekabet öncesi birliktelik sağlanmasını
amaçlıyor.
Çalıştay’ın İlki 16 Ekim 2015 tarihinde düzenlendi. “Nano-
teknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-1”, enerji, otomotiv, savun-
ma, sağlık, tekstil, elektronik ve inşaat sektörlerinde nano-
teknoloji kapsamında faaliyet göstermekte olan firmalar,
üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri ile 16 Ekim 2015 tarihinde
İstanbul’da düzenlendi.
TÜBİTAK MAM, BİLGEM, UME, Sabancı Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-
si’nin ortaklaşa düzenlediği çalıştayda kümelenme proje
önerisinin kapsamı ve planlaması hakkında istişare yapıldı.
6 Kasım 2015 tarihinde Nanoteknoloji kümelenmesinin li-
derlik grubu oluşturulup kümelenmenin ortak vizyonu be-
lirlendi.
“Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-2”de, her bir sektörün çalışma grubundan
edinilen bilgiler ışığında “Nanoteknoloji Kümelenmesi-Sektörel Durum”
raporu hazırlanıyor.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook