TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr.
Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Mesleki Teknik Eğitim Mü-
dürlüğü’ne bağlı yönetici ve öğretmenlere yönelik
olarak TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen “Liderlik,
Girişimcilik ve Öğretmenlik Projesi”nin işleyişi hakkın-
da bilgi almak ve yeni projeler üzerinde görüş alışve-
rişinde bulunmak için TÜSSİDE’yi ziyaret etti.
TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal’ın ev sahipliği yap-
tığı toplantıda, yürümekte olan proje hakkında Yet-
kinlik ve Yetenek Yönetimi Birimi Yöneticisi Harun
Güzeldere tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.
Ardından birlikte çalışmalar yapılabilecek alanlar ve
konular tartışıldı. Çolakoğlu Liderlik, Girişimcilik ve
Öğretmenlik projesi kapsamında eğitime gelen okul
müdürleri ile sohbet etti, mevcut sorunlar ve çözüm
önerileri üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.
TÜSSİDE, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Doç.Dr. Hilmi Çolakoğlu’nu Ağırladı
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) arasında ‘’Tohum-
culuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’’ imzalandı.
Proje açılış toplantısında konuşan TÜRKTOB Başkanı Yıl-
dıray Gençer, TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte yapılacak ‘’To-
humculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’’ ile, son
yıllarda büyük bir ivme ile her alanda büyüyen tohumculuk
sektörünün artık daha etkin strateji ve politikalarla yoluna
devam etmesi gerektiğini söyledi. Gençer ‘’Bu proje ile Türk
tohumculuk sektöründe yenilikçilik perspektifiyle; üretim,
verimlilik, ihracat ve ülkemizin rekabet gücü artacak, Türki-
ye bölgesinde lider ülke olacak’’ diye konuştu.
Tohumculuk Sektörü Ulusal Stratejisini Geliştiriyor
Proje açılış toplantısında, projenin tanımı, stratejik yöne-
tim, mevcut durumunun analizi, tohumculuk sektörü ulusal
stratejisinin oluşturulması başlıklarından oluşan uygulama-
ların detayları tartışıldı.
TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer ve TÜSSİDE Müdürü Te-
zer Battal tarafından imzalanan ‘’Tohumculuk Sektörü Ulu-
sal Strateji Geliştirme Projesi’’ kapsamında 15 ay boyunca
çalıştaylar, derinlemesine görüşmeler, paydaşlarla anket ça-
lışmaları, modelleme faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı çalışma
ziyaretleri, rekabetçilik ve ihtiyaç analizleri yapılacak.
‘’Tohumculuk Sektörü Ulusal Stratejisi’’ son haline getiril-
dikten sonra tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulacak.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook