TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 36

36
Bülten
OCAK 2016
TÜSSİDE Toplu Taşıma Odaklı
İstanbul Trafiğini Planlayacak
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü (İETT) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan an-
laşma gereğince TÜSSİDE, İstanbul’da toplu taşıma odaklı
trafik sorununa çözüm arayacak. 26 ay sürecek proje, daha
önce Metrobüs hatlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen
projenin devamı niteliğinde.
İstanbul trafik planlamasının toplu taşıma açısından de-
ğerlendirileceği projenin ilk çalıştayı 11 Aralık 2015 tarihin-
de TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. TÜSSİDE tarafından yürütü-
len “Ulaşım Türleri ve Stratejik Öneriler” başlıklı Çalıştaya,
her iki kurumun proje ekibi ve danışmanları, kamu ve özel
sektör temsilcileri ile akademisyenler ve ilgili sivil toplum
kuruluşları katıldı.
Çalıştayın ilk oturumunda toplu ulaşımın öncelikleri tespit
edildi ve bu önceliklerin önem dereceleri çalıştaya katılan
62 katılımcı tarafından oylandı. Sonraki oturumlarda “TUS-
SİDE Ortak Akıl Platformu®” ile sektörel değerlendirmeler
yapıldı. Ulaşım hizmetlerindeki önceliklerin mevcut duru-
mu, idare ve yolcu açısından ortaya konulmaya çalışıldı ve
çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştayın kapanış oturumunda
ise tüm katılımcılara tek tek söz hakkı verilerek katılımcıların
proje hakkındaki düşünceleri ve önerileri alındı.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
“Risk Haritalarının Oluşturulması” Çalıştayı
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü’nün (SPGM) “Risk Haritalarının Oluşturulması”
Ortak Akıl Platformu (OAP®) Çalıştayı TÜSSİDE’de gerçekleş-
tirildi.
Yöntem tasarımı ve moderatörlüğü TÜSSİDE tarafından
yapılan Çalıştayda, katılımcılarla beraber SPGM’nin stratejik
ve operasyonel riskleri belirlendi, analiz edildi, önceliklen-
dirildi ve belirlenen öncelikli riskler için detaylı risk eylem
planları oluşturuldu. Programa, Sigorta Primleri Genel Mü-
dürü Ahmet Açıkgöz, genel müdür yardımcıları, daire baş-
kanları, şube müdürleri, merkez ve taşra birimlerinde görev-
li uzmanlardan oluşan 54 kişi katıldı.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook