TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“TÜBİTAK MAM Ar-Ge Bilgi Günü”
TÜBİTAK MAM, TEYDEB ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliği
ile, Kocaeli Ticaret Odası’nda “Ar-Ge Bilgi Günü” düzenlendi.
Ar-Ge Bilgi Günü, TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi Yöne-
ticisi Nuh Yılmaz ve Kocaeli Ticaret Odası Ar-Ge Komisyon
Başkanı Volkan Yılmaz tarafından yapılan açılış konuşmala-
rı ile başladı. 70 adet firma temsilcisinin katıldığı Bilgi Gü-
nünde, TÜBİTAK MAM çalışma alanları tanıtıldı. Ardından,
TEYDEB uzmanları 1511 Programı başta olmak üzere Ar-Ge
destekleri konusunda bilgilendirme sunumu yaptılar ve fir-
maların sorularını cevaplandırdılar.
TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi Yöneticisi Me-
ral Özcan, yurtiçinde yapılamayan, yurtdışına gönderilen
testlerin araştırılması ve bu testlerin ülkemizde yapılması-
nın sağlanması konusunda çalışma başlatıldığını belirterek,
katılımcıların bu bilgileri iletmelerini talep etti.
ülkelerinde bu sistematik şekilde yapılıyor ama entegre şe-
kilde olmuyor. Bu dünyadaki ilk tesisin Türkiye’de kurulması
ülkemiz açısından bir kazanımdır.”
“Bir Pil Bile Toprağa Önemli Ölçüde Zarar Veriyor”
Tesisin işletmesini yapacak Exitcom Recycling firmasının
Genel Müdürü Murat Ilgar, atık bilincinin artmasıyla pillerin
toplanma oranının giderek arttığını ancak bunun istenilen
seviyede olmadığını dile getirdi. Bir pilin bile toprağa önem-
li ölçüde zarar verdiğini anlatan Ilgar, Türkiye’de atık pillerin
tehlikeli atık sahasına gömüldüğünü bildirdi.
Ilgar, Almanya’da atık pillerin yaklaşık yüzde 100’ünün
geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığına işaret ede-
rek“Tesisimizin kapasitesi Türkiye’de toplanan atık pil oranın-
dan fazla, daha da geliştirilebilir. Pil ve geri dönüşüm olayı,
çevre ve insan sağlığı ile ekonomiye ciddi bir katkısı var. Tesis
bitti, deneme çalışmaları yapılıyor” dedi.
Ekonomimize Artı Değer Katacak
Proje kapsamında atık pillerin yaklaşık yüzde 90’ını oluştu-
ran çinko karbon, alkali ve nikel kadmiyum pillerinin geri ka-
zanılmasıyla ekonomimize artı değer katılması planlanıyor.
Projeden elde edilecek bilgi birikimiyle farklı geri kazanım
süreçleri için de katma değer sağlanması bekleniyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook