TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 20

20
Bülten
OCAK 2016
“ T Ü B İ T A K Ö d ü l ü n ü B a b a m l a P a y l a ş m a y ı Ç o k A r z u E d e r d i m ”
TÜBİTAK Bilim Özel Ödülü Sahibi Prof. Dr. Hazire Oya Alpar ;
Bilimsel Çalışmaları:
Londra Üniversitesi’ndeki çalışmaları sırasında ilk defa
tabletin üretilmesinde kullanılan tozların partikül büyük-
lüklerinin ve saklama koşullarının tabletin özelliklerini son
derece etkilediğini gösteren Prof. Dr. Oya Alpar, Doktora-
sını alıp Türkiye’ye döndüğünde önce bir süre Diyarbakır
Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Sonra 1972 yılında
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne geçti. Burada,
önce Farmasötik Teknoloji Anabilim dalını, ağırlıklı olarak
Devlet Planlama’dan her beş yılda bir verilen maddi destek
ve diğer kaynaklardan aldığı fonları kullanarak kurdu, yedi
yıl başkanlığını yaptı. Bir taraftan bu yeni departmanı kurar-
ken, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez olmak üzere, ‘Biyofar-
masötik’ konusunda TÜBİTAK’tan da aldığı proje desteği ile
doçentlik tezini yapan Prof. Alpar, 70’li yıllarda daha dünya-
nın hiçbir yerinde henüz duyulmaya başlamamış bir konuyu
başlattı. “Konu ‘aşıların modern yollarla bireylere verilmesi
idi” diyen Prof. Alpar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ ‘Aşıların uzun tesirli preparatlar halinde verilmesi’ konu-
sunda master tezi yaptırdığım gibi asistanlarımdan birini
de İsviçre’ye ‘nanopartiküller’ üzerine doktora tezi yapması
için gönderdim. Buradaki önemli nokta, 70’li yıllar henüz
‘Nanoteknoloji’ diye bir terminolojinin ilaç veriliş sahasında
sözünün bile edilmediği devirler olmasıydı. 1981 yılında o
zaman halen bulunduğum Hacettepe Üniversitesi’nde iken
profesörlüğümü aldım. Profesörken araştırmalarıma ek ola-
rak öğrencilerimi bilime çekmek için seminerler hazırladım.
En büyük isteklerimden biri hep gençlerde var olan potan-
siyelleri ortaya çıkarmak ve onların bilim dalında daha çok
çalışmalar yapmasını sağlayan bir kişi olmaktır. 1979 yılında
iki oğlum ve eşimle tekrar İngiltere’ye döndüm ve Birming-
ham şehrinde Aston Üniversitesi’nde göreve başlayıp yeni-
den Farmasötik Teknoloji Departmanını kurup geliştirirken
biyoteknolojik ilaç ürünlerinin ve özellikle aşı antijenlerinin
çocuklara ve yetişkinlere iğnesiz aşı uygulanabilmesi ko-
Prof. Dr. Hazire Oya Alpar
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında Ankara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden birincilikle mezun
oldu. 1971 yılında İngiltere’de, Londra Üniversitesinde
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını ta-
mamladı.
Türkiye’ye döndüğünde Diyarbakır Tıp Fakültesi’nde
bir süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1972-1981 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Far-
masötik Teknoloji Bölümünü kurdu ve başkanlığını yaptı.
1975 yılında doçent, 1981 yılında profesör ünvanını
aldı. İngiltere’de Aston Üniversitesi’nde Farmasötik Tek-
noloji Bölümü’nü kurduktan sonra, iğnesiz aşı uygulana-
bilmesi konusunda öncü çalışmalar yaptı.
2001 yılında Londra Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’ne
‘‘Aşı Araştırma Merkezi’’ kurmak üzere profesör olarak da-
vet edildi ve 2001-2009 yılları arasında bu merkezin baş-
kanlığını yaptı. 2009 yılında Londra Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nden hayat boyu profesörlüğü sağlayan emeri-
tus profesör ünvanını aldı.
Halen, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi Farmasötik Teknoloji Bölümü Başkanı olarak çalı-
şıyor. İki çocuk sahibidir. Resim yapma, opera, felsefe ilgi
alanları arasında yer alıyor.
“TÜBİTAK Ödülünü Babamla
Paylaşmayı Çok Arzu Ederdim”
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook