TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
oluşturuldu. Proje desteğiyle vakum indüksiyon ocağı aldık
ve bu ocakta uçaklara yönelik tek kristal nikel esaslı türbin
kanadı geliştirildi ve bu Türkiye’de ilk defa yapılmış bir pro-
sestir. Esas amacımız yerli uçakların türbin kanatlarını kendi-
mizin üretmesi çünkü kritik bir teknoloji. Bu teknolojiye sa-
hip olmamız Türkiye’yi havacılıkta daha ileriye götürecektir.
Özellikle yerli uçağa büyük bir katkısı olacaktır” dedi.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Kritik Malzemeler Grup
Sorumlusu Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin, Kalkınma Bakanlı-
ğının desteklediği “Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma,
Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi”ni kurmak
üzere iki yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Bu
kapsamda ilk olarak TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünde
kendi imkanlarıyla vakum indüksiyon ocağını (VIM) ve “Yük-
sek Sıcaklık Test ve Analiz Laboratuvarı”nı kurduklarını dile
getiren Zeytin, “Bu yatırımla ilk deneme dökümlerimiz başa-
rılı sonuçlandı ve tek kristal türbin kanadı prototipini ürettik.
Bu daha başlangıç, bundan sonra önümüzde uzun bir yol var
ama altyapı olmadan uçak türbin motoru parçalarını üret-
meniz, türbin kanadını üretmeniz mümkün değil. Yüksek sı-
caklığa uzun süre dayanabilmesi için tek kristal ve süper ala-
şımdan üretmek zorundasınız. Bu daha ilk aşaması. Bundan
sonra kaplama proseslerini de gerçekleştirmemiz gerekiyor
ki, ürettiğiniz uçak motoru yüksek sıcaklıklarda uzun süre
dayanabilsin. Bununla ilgili altyapıyı önümüzdeki 1-2 senede
tamamlamayı hedefliyoruz. O zaman teknolojinin tamamına
sahip olacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Malzeme Ensti-
tüsü’nde üretilen tüm teknolojik bilgi birikimi kamu yararına
ülkemiz sanayisine aktarılacaktır” diye konuştu.
“Bu Projeyle Yüksek Miktardaki Döviz Kaybının Önüne
Geçeceğiz”
Bu teknolojinin dünyada ilk olmadığını fakat Türkiye için
ilk ve çok önemli olduğunu vurgulayan Zeytin, “Çok büyük
oranlarda döviz kaybımız var bu konuda. Ülkemiz uçakla
birlikte malzemesini de yurtdışından alıyor ve bunlar çok
pahalı malzemeler. Bu teknoloji ile yüksek miktardaki döviz
kaybının önüne geçeceğiz. Diğer en önemli boyutu kendi
havacılık teknolojimize sahip olacağız. Uçak yapabilirsiniz
ama bunu oluşturan parçaları kendiniz üretmezseniz bu
yaptığınız uçak yerli olmaz. Dolayısıyla malzeme teknoloji-
lerine de sahip olmanız gerekiyor” diye konuştu.
Savunma Sanayi Müsteşarlığının desteklediği ve TEİ ile
özel bir döküm firmasıyla imza aşamasına geldikleri bir pro-
jeleri olduğuna, bunun uçak motoru üretimine yönelik ilk
proje olduğuna değinen Zeytin, “Altyapımız tamamlanacak
ve bu altyapı tamamlandığında bir uçağa takılacak motorun
türbin kanadını üretmiş ve onaylarını almış olacağız” dedi.
Malzeme teknolojilerinde bilgi aktarımının çok kısıtlı oldu-
ğunu vurgulayan Zeytin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bilgiyi kendi imkanlarımızla ve yardım da alarak oluş-
turmaya çalışıyoruz. Türbin kanatlarının bir adedi 30-40 bin
avro civarında. Yerli ürettiğimiz zaman bunu kıyas edilmeye-
cek rakamlarla üreteceğiz. Bizim için en önemli getirisi bu-
nun kritik bir teknoloji olması ve bu teknolojiye sahip olan
ülkelerin bize vermediği durumlarda bizim bunu üretebi-
lir olmamız. Kritik bir teknoloji olması fiyatından çok daha
önemli. Kendimiz üretebilir durumda olduğumuz zaman
bizim her alanda önümüz açık olacak. Üretebilir olmak ba-
ğımlılıktan kurtulmanın en önemli adımlarından birisi.”
İçin Prototip Türbin Kanadı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook