TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülen “Ürün Takip Sistemi
(ÜTS) Projesi”nin 3. Çalıştayı, İstanbul’da Hilton Bomonti
Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İlgili kamu kurum temsilcileri, tıbbi cihaz ve kozmetik sek-
törlerinden 260 temsilcinin katıldığı, ana teması “Ürün Ha-
reketleri ve “Ürün Geri Çağırma Modülleri” olan Çalıştayda,
farklı katılımcı profilleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen üçer
oturumda, Çalıştay öncesinde yöneltilen anket soruları te-
mel alınarak analiz faaliyetleri gerçekleştirildi. Bunun yanın-
da “Ürün Yönetimi Modülü” kapsamında geliştirilen kozme-
tik işlevleri tanıtıldı.
Çalıştayda ÜTS kapsamında geliştirilen Ürün Hareketle-
ri Modülü ile ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal
edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim veya
ithalat aşamasından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip
edilebilmesi sağlanırken; Ürün Geri Çağırma Modülü ile geri
çekilmesine karar verilmiş ürünler için seri veya lot bazında
geri çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi, ülkemizde üretilen veya
ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üre-
tim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebil-
mesi amacıyla geliştirildi.
ÜTS Projesi 3. Çalıştayı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi’nde gerçekleşen EURASIA GRAPHICS 2015’e katıldı.
Bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunlarını konu alan ulus-
lararası etkinlik, bu alanlarda faaliyet gösteren birçok araş-
tırmacı, uzman ve öğrenciyi bir araya getirdi.
Katılımcılar, bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunları
kapsamında deneyimlerini, buluşlarını ve içgörülerini pay-
laştılar.
TÜBİTAK BİLGEM’in faaliyet alanları, altyapısı ve ATCTRSIM
(ATC Kule ve Radar Simülatörü), DATAS (Denizaltı Taktik Si-
mülatörü), TRENSIM (E43000 Lokomotif Simülatörü) ve TAK-
SİS (Taktik Eğitim Sistemi) projelerinin anlatıldığı bir sunum
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM, EURASIA GRAPHICS 2015’e Katıldı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook