TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİLGEM’den Yazılım Test Mühendisliği ve
Kalite Değerlendirme Farkındalık Seminerleri
TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin önde gelen teknokent, üni-
versite, konferans ve bilişim dernekleri için düzenlediği
“Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Farkındalık Semineri”
etkinliklerine devam ediyor.
Bu kapsamda 50 katılımcı ile İzmir’de Ulusal Yazılım Mü-
hendisliği Sempozyumu’nda (UYMS 2015); 30 katılımcı ile
Sabancı Üniversitesi’nde; 15 katılımcı ile Türkiye Bilişim
Derneği’nde (İstanbul) yazılım test ve kalite değerlendir-
me farkındalık seminerleri düzenlendi. Seminer sunumları,
TÜBİTAK BİLGEM TDBY Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme
Laboratuvarı (YTKDL) çalışanlarından Mustafa Sarı, Nurhan
Yağcı, Bahadır Dündar ve Salih Kurnaz tarafından gerçekleş-
tirildi.
Seminer ve eğitimler temel olarak iki ana başlıktan oluştu.
Bunlardan ilki olan Yazılım Test Mühendisliği kapsamında;
yazılım testinin önemi, yazılım felaketleri, yazılım doğrula-
ma ve geçerleme süreci, yazılım test seviyeleri ve teknikleri,
performans testleri, test dokümantasyonu, test otomasyo-
nu ve satışa sunulan yazılım ürünlerinin kalite özellikleri ve
değerlendirmesi (TSE ISO/IEC 25051) ve elektronik belge yö-
netimi (TS 13298) standartları ile bu standartlara ait test ve
sertifikasyon süreçleri anlatıldı. Diğer bir başlık olan Yazılım
Kalitesi ve Statik Kod Analizi konularında ise yazılım kalite
metrikleri, statik kod analizi ile kritik uygulama açıklarının
tespiti ve kullanılabilirlik konuları anlatıldı.
Bulut Bilişimve Büyük Veri Çalıştayı - 2015
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), “2.
Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı”nı, “Kamuda Büyük Veri
ve Analitik Kazanımlar” temasıyla gerçekleştirdi.
Çalıştayın açılış programına Pendik Belediye Başkanı Dr.
Kenan Şahin, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Man-
tar, BİLGEM BTE Müdürü Dr. Mehmet Sezgin, BİLGEM Enstitü
Müdürleri, kamu ve özel sektör kurumlarından çok sayıda
davetli katıldı. Etkinlikte, tahminleme, öngörü ve karar des-
tek odaklı kamu ihtiyaçlarının büyük veri analitiği ile karşı-
lanmasına yönelik öncelikli kullanım senaryoları belirlendi.
Yapılan çalışma sonunda, ilgili paydaşların bilgi ve tecrübele-
ri doğrultusunda bir iletişim ağı oluşturuldu, analitiği kamu
yararına fayda sağlayacak veriler ve verilerin analitiğine yö-
nelik senaryolar tespit edilip proje vizyonu doğrultusunda
ortak çalışma imkânları değerlendirildi.
TÜBİTAK BİLGEMBilişimTeknolojileri Enstitüsü (BTE), bulut
bilişim ve büyük veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki
gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, T.C.
Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim
ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” projesi ile yürütüyor.
Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek bu laboratu-
var ile bulut bilişim ve büyük veri alanlarında ileri düzeyde
araştırmaların yapılması ve ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli
kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi hedefleniyor.
Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve
danışmanlık alma olanaklarının sunulması ise projenin diğer
hedefleri arasında yer alıyor.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook