TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Mevzuat
Uyumu Çalıştayı”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Su Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
(ÇTÜE) ortaklığında, “Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler
ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi.
Çalıştay, noktasal kaynaklı deşarjlar ve yayılı kaynaklı kir-
lilik sonucunda yerüstü su kaynaklarında (denizler, göller
ve nehirler) bulunan tehlikeli maddelerin tespit edilmesi
ve bunların insan ve çevre sağlığı için herhangi bir olumsuz
etki oluşturmaması için alıcı ortamda aşılmaması gereken
limit değerlerin; çevresel kalite standartlarının (ÇKS) belir-
lenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarının ve
mevzuata uyumunun değerlendirilmesini hedefledi.
Bu amaçla OSİB tarafından yürütülen üç projeden “Ülke-
miz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve
Ekolojik Kıyı Dinamiği (KIYITEMA) Projesi” ve “Tarımsal Faa-
liyetlerden Gelen Tehlikeli Maddelerin, Pestisitlerin, Araş-
tırılması (BİKOP) Projesi” TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından
tamamlandı ve teslim edildi. 2015 yılı Haziran döneminde,
ÇTÜE’de başlamış olan “Günlük Maksimum Toplam Yük
(GMTY) Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Proje-
si” ise bu projelerin önemli bir çıktısı olan ÇKS’ler esas alına-
rak yürütülüyor.
Çalıştay İki Gün Sürdü
Çalıştay’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK
MAM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su ve Kanali-
zasyon İdareleri, Sanayi Odaları yetkilileri yanında çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler
ile tekil sanayileri ve Organize Sanayi Bölgelerini temsilen
sanayi temsilcileri katıldı. Çalıştay, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Mü-
dürü Dr. Selma Ayaz, OSİB Su Yönetimi Genel Müdürü Prof.
Dr. Cumali Kınacı ve OSİB Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca’nın
açılış konuşmaları ile başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
yetkilileri TÜBİTAK MAM’a projelere verdikleri katkılardan
dolayı teşekkürlerini iletti. Çalıştay süresince, OSİB bünye-
sinde tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmalar, teh-
likeli kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri
ile Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin ülkemiz açısından
önemi, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nin revizyon çalışma-
ları ve alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi
konularında sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deşarj standartları-
nın güncellenmesine ilişkin planlamalar konusunda yapılan
bilgilendirme sunumunun ardından tartışma ve değerlen-
dirme bölümü ile çalıştayın ilk kısmı sona erdi.
10 Farklı Çalışma Grubu Oluşturuldu
Çalıştay’ın ikinci gününde, Yönetmelik revizyonuna iliş-
kin olarak katılımcıların görüşlerinin alınabilmesi amacıy-
la, “Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite
Standartları” ve “Genel Kimyasal Fizikokimyasal Parametre-
ler ile Trofik Seviyeler” ana başlıklarının ele alındığı 10 farklı
çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma Gruplarında tartışmalar
sonucu elde edilen çıktılar grup temsilcileri tarafından tüm
katılımcılara aktarıldı.
Tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmaların ülkemiz
için önemi vurgulanarak söz konusu yönetmelik revizyonu-
nun uygulama adımları, uygulama sırasında yaşanabilecek
sorun ve aksaklıklar değerlendirildi ve çözüm önerilerine
ilişkin görüş alışverişi ile çalıştay tamamlandı. Söz konu-
su yönetmelik revizyonu ile Avrupa Birliği müktesebatına
uyum konusunda yol alınmış olacak, yerüstü su kaynakla-
rında su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, çevre ve in-
san sağlığının ve ekosistemin korunmasına yönelik önemli
adımlar atılmış olacak.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook