TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“YERGÜR Projesi” Kapanış Toplantısı
“Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Ha-
zırlanması (YERGÜR)” projesinin kapanış toplantısı 1 Aralık
2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-
sü Müdürü Dr. Selma Ayaz, Proje Yürütücüsü Dr. Nesimi Öz-
kurt, araştırmacılardan Deniz Sarı, Samet Feyyaz Hamamcı,
Melike Neşe Tezel ve Muhammet Erdöl; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Se-
bahattin Dökmeci, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz
Erdal Kayapınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre-
sel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü Safiye Bilgi-
li, aynı şubede görev yapan uzmanlardan Nuray Hüsmen,
Esin Türkel, Emine Çelebioğlu ve Füsun Turan; ayrıca, proje
kapsamında çalışılan il belediyelerinden, çevre ve şehircilik
il müdürlüklerinden, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlü-
ğü’nden, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden,
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden, Harita Genel Komu-
tanlığı’ndan, TCDD APK Dairesi’nden, TÜİK Çevre, Enerji ve
Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanlığı’ndan ve Meteoroloji
Genel Müdürlüğü’nden toplam 110 kişi katıldı.
15 İlin Stratejik Gürültü Haritası Tamamlandı
TÜBİTAK MAM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında
5 Mart 2015 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi ile yö-
netmelik ve ilgili AB direktifinde belirtilen esas ve kriterler
kapsamında 15 ilin stratejik gürültü haritalarının oluşturul-
ması çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında yer alan
Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Ga-
ziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya,
Samsun, Sivas ve Trabzon illeri yerleşim alanlarında mevcut
gürültü düzeylerinin tespit edilmesi ve gürültüye maruz ka-
lan kişi, konut, okul ve hastane sayılarının belirlenmesi ama-
cıyla stratejik gürültü haritaları hazırlandı. Proje kapsamında
günün üç zaman dilimini temsil edecek nitelikte, gündüz
(7:00-19:00), akşam (19:00-23:00) ve gece (23:00-7:00) saat-
leri arasında gürültü kaynak gruplarının her biri için çeşitli
haritalar oluşturuldu.
Projenin tamamlanmasıyla 15 il için ilk kez gürültü simü-
lasyon modeli oluşturuldu. Mekansal gürültü veritabanı
hazırlandı. İllerin şehirleşmiş alanlarındaki gürültüye hassas
yapıların (okul, hastane, mesken) sayıları hesaplandı ve bu
alanlarda gürültüye maruz kalan insan sayıları belirlendi. Ni-
hai olarak tüm gürültü kaynaklarının entegre etkisinin ifade
edildiği birleştirilmiş gürültü haritaları tamamlandı. Bu pro-
je ile ülkemizde seçilmiş 15 il için AB uyumlaştırma çalışma-
larının gerektirdiği en önemli uygulama adımlarından birisi
gerçekleştirildi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook