TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 32

32
Bülten
MAYIS 2015
Ü r ü n T a k i p S i s t e m i P r o j e s i Ç a l ı ş t a y ı E s k i ş e h i r ’ d e Y a p ı l d ı
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
için Geliştirilen ÜrünTakip Sistemi (ÜTS) Projesi paydaşlarının
beklentilerinin belirlenmesi amacıyla ilki 2014 yılı Eylül ayın-
da gerçekleştirilen çalıştayların ikincisi Eskişehir’de kamu ve
özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve TÜBİTAK
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ta-
rafından yürütülen ÜTS Projesi ile güvenli ürüne erişim
sağlanması, etkin denetim faaliyetlerinin desteklenmesi,
sağlık politikalarının belirlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle
mücadele etmede aktif rol alınması hedefleniyor.
ÜTS Projesi 2. Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TİTCK Başkanı Prof. Dr. Özkan
Ünal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Osman Duru ve
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) Müdürü Cemil Sağıroğlu tarafından yapılan açılış ko-
nuşmaları ile başladı.
MAMEnerji Enstitüsü, İstanbul’da bu yıl 21. si düzenlenen
“Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı”na katıldı. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman
ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğü (YEGM) gibi Bakanlık bağlı kuruluşları ile enerji alanında
faaliyet gösteren pek çok dernek, firma ve üniversite ICCI
2015’de yer aldı.
Fuarda TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, yürüttüğü çalış-
maları tanıttığı standında sektör temsilcilerini, paydaş ve
müşterileri ağırladı, yeni proje olanaklarını görüştü.
Elektrik ve buhar üretimi (fosil yakıtlı sistemler, doğalgaz
kombine çevrim santralleri, kömür santrali, fuel oil santralleri,
ilgili yeni teknolojiler, bölgesel ısıtma, yenilenebilir kaynaklı
sistemler, nükleer enerji), elektrik ve buhar üretim tesisleri
Ürün Takip Sistemi Projesi Çalıştayı
Eskişehir’de Yapıldı
MAM Enerji Enstitüsü Uluslararası
Enerji ve Çevre Konferansına Katıldı
Ana teması ürün tekilleştirme ve ürün hareketleri kap-
samındaki analiz çalışmaları olan çalıştay oturumları süre-
since, proje paydaşları ile karşılıklı bilgi paylaşımında bulu-
nuldu ve paydaşların değerlendirmeleri ve önerileri alındı.
ÜTS Projesi’ndeki mevcut durumun katılımcılarla paylaşıl-
dığı çalıştayda, Ürün Yönetimi Modülü kapsamında gelişti-
rilen işlevler geliştirilen yazılım üzerinden tanıtıldı.
için yardımcı sistemler, elektrik iletimsistemleri, enerji tesisle-
rinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri,
geri dönüşüm sistemleri, proje - müşavirlik - finansman - in-
şaat hizmetleri, lojistik, enerji verimliliği ve diğer ilgili alanlar-
da faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya
getiren ICCI 2015’E 414 kuruluş katıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook