TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 25

25
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Patlayıcılara TÜBİTAK Zırhı
T
ÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Malzeme
Enstitüsü araştırmacı ve teknisyenleri, patlayıcılara ve
bombalara karşı koruma sağlayan zırh sistemleri geliştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ARGE ve Teknoloji Dairesi Baş-
kanlığı koordinatörlüğünde yürütülen, TÜBİTAK kaynaklı
“Patlama Etkisine Karşı Korumalı Zırh Geliştirilmesi Projesi”
kapsamında, TNT ve benzeri patlayıcıların patlama esna-
sında oluşturduğu şok basınç dalgasına karşı koruma sağ-
layan prototip zırh sistemleri geliştirildi.
2008 yılında TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafın-
dan başlatılan zırh sistemlerinin tasarımı, patlama ve hasar
etkisinin modelleme simülasyonları ve prototip üretim ça-
lışmaları tamamlandı. Geliştirilen zırh sistemleri patlatma
testlerine tabi tutuldu ve tüm prototipler bu testlerden
başarıyla geçti.
Geliştirilen katmanlı kompozit zırh prototipleri, aske-
ri araçların gövdesine ve binaların/prefabrik yapıların dış
veya iç cephesine entegre olabilecek formlara dönüştü-
rülebilir ve daha da hafifleştirilebilir modüler bir yapıya
sahip. Bu katmanlı kompozit zırh prototiplerinin, aynı ko-
ruma seviyesine sahip olabilecek kalınlıktaki zırh çeliği ile
ağırlık bakımından karşılaştırıldığında, daha hafif olacağı
ve bunun da konulacağı askeri aracın hareket kabiliyetini
rahatlatacağı belirtiliyor. Birim yüzey alana oranla ağırlığı
ifade eden alan yoğunluğu ifadesi, patlayıcının miktarına
ve zırhta kullanılan malzemelerin ve bağlantı elemanları-
nın yoğunluklarına bağlı olarak değişim gösteriyor.
Bu zırh sistemlerinin, tasarım ve malzemede yapılacak
değişikliklerle askeri araçlara uygulanabileceği ve böylece
askeri araçların içindeki veya korunması gereken tesisler-
deki personelin patlayıcılara ve bomba saldırılarına karşı
hayatta kalma oranının artacağı, yaralanma düzeylerinin
daha düşük seviyede olacağı belirtiliyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook