TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 27

27
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Pilot çalışma olarak 22 Nisan 2015 tarihinde İstanbul
Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yürütücülüğü ile
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi ortaklığında hayata geçirilen ve Japonya’daki “3. BM
Afet Risk Azaltma Dünya Konferansı’nda dünya kamuoyu
ile paylaşılan “39 İlçede 39 Eğitim Kurumunun Afet ve Acil
Durum Planlarının Hazırlanması” projesi dâhilindeki okul-
larda sistem kullanıma alındı.
” adresinden erişime açılan
sistemin kullanıma alınması çerçevesinde ilgili okul müdür
ve müdür yardımcılarına PLANSİS projesi eğitimi verildi.
EğitimeTÜBİTAK BİLGEMBTE proje ekibi, İstanbul AFAD’tan
Planlama Şube Müdürü, İstanbul MEB’den 39 İlçe 39 Okul
Proje Koordinatörü ile İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı ve 39
ilçeden 39 okulun temsilcileri katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM tarafından sistem kullanıcılarına eği-
tim verildikten sonra, katılımcıların sistem hakkındaki so-
ruları yanıtlandı.
PLANSİS projesi sırasıyla İstanbul’daki diğer okullarda
ve en yakın zamanda tümTürkiye’de yaygınlaştırılarak dev-
reye alınacak.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Metalik Fikirler
Kulübü tarafından düzenlenen, “Hafif Malzeme Çelik?”
konferansına, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nden Doç.
Dr. Havva Kazdal Zeytin, konuşmacı olarak katıldı. Zeytin,
küresel ısınma, sera gazı etkisi, sulardaki ısınma, malzeme
ve atık yöntemi, çelik ve üretim teknikleri, yaygın kullanım
alanları ve çelik türleri hakkında bilgi verdi ve TÜBİTAK
MAM’ın kuruluşu, işlevleri ve yürütülen projeler hakkında
katılımcıları bilgilendirdi.
Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail
Bekci’nin yaptığı konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İs-
mail Bekci, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
PLANSİS Projesi İstanbul’da 39 İlçede
39 Okulda Uygulamada
TÜBİTAK MAM “Hafif Malzeme Çelik?”
Konferansına Katıldı
Nesimi Aktaş, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas
Gökhan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş,
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Arslan, Fen Bilim-
leri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şahlan Öztürk, Metalik Fikir-
ler Kulüp Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zahide Bayer Öztürk, akade-
mik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
“Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi Pro-
jesi” ile Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamında, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Planlarının okul sorumluları tarafından ha-
zırlanabilmesini ve güncellenebilmesini; MEB tarafından
denetlenebilmesini; AFADEM tarafından analiz edilmesini
sağlayacak, uzaktan eğitim desteği bulunan ve bina içi risk
analizinin yapılmasına imkan verecek bir afet planı takip
sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Birleşmiş Milletler’in
(BM) “Okul güvenliğinde lider ülke” ilan ettiği Türkiye’de,
PLANSİS projesi ile okul afet ve acil durum planlarının sü-
rekli güncel tutulması amaçlanıyor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook