TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 31

31
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ULAKNET Çalıştayı’nın
Dokuzuncusu Düzenlendi
G
eleneksel hale gelen ULAKNET Çalıştayı’nın doku-
zuncusu TÜBİTAK ULAKBİM ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nin katkıları ile 26-29 Nisan 2015 tarihleri arasın-
da Kuşadası’nda gerçekleştirildi.
Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) bağlantısı bulunan
eğitim ve araştırma kurumlarının bilgi işlem yöneticileri ve
personelini bir araya getirmeyi amaçlayan Çalıştay’da, 108
farklı kurumdan 274 katılımcı yer aldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil
Köse ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü M.Mirat Satoğlu’nun
açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, ULAKNET kullanıcı-
sı kurumların güncel ihtiyaçlarının görüşülmesine, yeni ge-
liştirilen servislerin tanıtılmasına ve kullanıcıların bir araya
gelerek çeşitli konularda bilgi paylaşımda bulunabilmesine
katkı sağladı.
Bu yılki programda “Kablosuz Ağ”, “Üniversite Altyapı-
ları”, “Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı ve Bulut”, “PARDUS”,
“Kampüs Uygulamaları” ve “Güvenlik” konularında farklı
oturumlar yer aldı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook