TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 34

34
Bülten
MAYIS 2015
E v r e n s e l K u l a k S i m ü l a t ö r ü v e İ ş i t i l e m e y e n S e s i n A l g ı l a n m a s ı İ ç i n M e t r o l o j i
Evrensel Kulak Simülatörü ve İşitilemeyen
Sesin Algılanması İçin Metroloji
Etiyopya Uygunluk Değerlendirme
Kurumu’ndan TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
TÜBİTAK UME, EMRP Projesi’nin final toplantısına ev sa-
hipliği yaptı.
TÜBİTAK UME; proje ortağı olarak çalışmalarına katıldığı
“Evrensel Kulak Simülatörü ve İşitilemeyen Sesin Algılan-
ması İçin Metroloji” isimli EMRP Projesi’nin final toplantısını
İstanbul’da gerçekleştirdi.
Toplantıda proje kapsamında Danimarka Brüel&Kjaer
Firması tarafından üretilen ve TÜBİTAK UME’ye gönderi-
len protip-2 kulak simülatörünün, otodynamics otoport
OAE(otoakustik emisyon) ve otometrics insert earphone ile
gerçekleştirilen ölçüm sonuçları sunuldu. 2012 - 2015 yılları
arasında yürütülen projenin 5 nolu iş paketinde çalışan TÜ-
BİTAK UME tarafından, bu amaçla kulak simülatörü karakte-
rizasyonu ve klinik ölçümlerle projeye katkı sağlamak üzere
ölçüm sistemleri kurulmuştu.
Beş farklı Avrupa ülkesinden 13 bilim insanının katılı-
mıyla gerçekleştirilen toplantı sonunda TÜBİTAK UME ziya-
reti ile Enstitü’nün etkinlikleri de tanıtıldı.
Etiyopya Uygunluk Değerlendirme Kurumu (ECAE) Ge-
nel Direktörü Teshale Belihu TÜBİTAK UME’yi ziyaret etti.
Enstitü Müdür Teknik Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ceyhan
Gören, ilgili laboratuvar sorumluları ve uluslararası ilişkiler
biriminin katıldığı görüşmelerdeTÜBİTAK UME Kimya Labo-
ratuvarları’ndan suda, balda, buğdayda tarımsal ilaç tespit
ve araştırma, Sertifikalı Referans Malzemeler ve kimyasal
analizler alanında eğitim hizmetlerinin verilmesi konuların-
da işbirliği talep edildi.
Görüşmeler sonrasında uzman laboratuvar personeliyle
birlikte TÜBİTAK UME Kimya Laboratuvarları gezilerek ECAE
Genel Direktörü Belihu’ya laboratuvarların çalışmaları hak-
kında bilgiler verildi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook