TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 37

37
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Kıyılarımızda Güvenli Barınma
Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin
Etüdü Projesi
“Jeotermal Seracılık Stratejilerinin
Geliştirilmesi Projesi” İmzalandı
TÜBİTAK TÜSSİDE ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
ile ortak yürüttüğü “Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerleri-
nin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi” kapsamında
iki toplantı yapıldı.
“1. Odak Grup Toplantısı”
TÜSSİDE Tesislerindeki “1. Odak Grup Toplantısı”nda
proje kapsamı ve şu ana kadar gerçekleştirilen proje aşa-
maları paylaşıldı. Sonraki oturumlarda sırasıyla bağlama ve
barınma sistemlerinin yer seçimi kriterlerinin belirlenmesi
ve TÜSSİDE Proje Ekibi tarafından sunulan yer seçim kriter-
lerinin ağırlıklandırılması çalışmaları gerçekleştirildi.
“Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi”
sözleşmesi, TÜSSİDE ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(GTHB) arasında, Bitkisel Üretim Genel Müdür V. Şevket Te-
kin ve TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal tarafından imzalandı.
Proje kapsamında; jeotermal enerji potansiyeli açısın-
dan dünyada önemli bir yere sahip olan Türkiye’nin, jeo-
termal enerji kaynaklarını seracılık alanında kullanmasını
sağlayarak, jeotermal seracılık kapasitesinin artırılması ve
jeotermal seracılığın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına
yönelik stratejiler geliştirilecek.
Proje kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerin-
de “1. Odak Grup Toplantısı” ve İzmir’de “İzmir Ku-
zey Ege Çalıştayı” Gerçekleştirildi.
“Kuzey Ege Çalıştayı”
İzmir’de gerçekleştirilen “Kuzey Ege Çalıştayı”nda ise,
güvenli barınma yerleri ile ilgili olarak mevcut durum or-
taya konuldu ve katılımcıların konu ile ilgili fikirleri alındı.
TÜSSİDE proje ekibinin belirlediği ve projenin 1. odak grup
çalışmasında zenginleştirilen kriterler üzerinden geçildi.
Çalıştayın sonraki oturumlarında, kıyılarımız öncelikli ol-
mak üzere avantaj ve risk değerlendirilmeleri yapıldı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook