TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 38

38
Bülten
MAYIS 2015
T Ü S S İ D E i l e D A P K a l k ı n m a İ d a r e s i B a ş k a n l ı ğ ı A r a s ı n d a İ ş b i r l i ğ i
TÜSSİDE i le DAP Kalkınma İdaresi
Başkanl ığı Arasında İşbi r l iği
Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP)
ile TÜSSİDE arasında ortak projeler yürütmek amacıyla baş-
latılan görüşmelerde mutabakat aşamasına gelindi. 2015
yılı Ocak ayı sonunda başlayan görüşmelerin üçüncüsü
DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya, TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, projeler ko-
ordinatörü Bakı Doğa Günay, alan sorumluları Barış Çarıkçı
ve Fahrettin Eldemir ile TÜSSİDE’nin danışman ekibi, DAP
Kalkınma İdaresi Başkanı
Adnan Demir, Başkan Yar-
dımcıları Volkan Güler ile
Mehmet Özdoğan ve DAP
koordinatörleri katıldı.
Toplantıda, Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nin gelişimine
katkı sağlamak ve büyük
ölçekli dönüşüm projeleri
yürütmek için bilimsel yön-
temleri kullanmanın öne-
mine dikkat çekildi. DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile
TÜSSİDE arasında, yerel yönetim kuruluşlarının kurumsal
kapasitesini geliştirme, bölgede üretilen ürünlerin ulusal
ve uluslararası pazarlarda yer edinmesini sağlamak üzere
markalaşma ve pazarlama çalışmalarını gerçekleştirme,
DAP’ın kurumsal yönetim sistemini geliştirme gibi alanlar-
da sağlanabilecek işbirliği fırsatları tartışıldı.
MAM’dan BUTAL’a Ziyaret
T
ÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Maka-
racı ile MAM Endüstriyel Hizmetler Birim Yöneticisi Meral
Özcan TÜBİTAK BUTAL’ı ziyaret etti. Ziyarette, BUTAL Müdü-
rü Sedat Aktaş BUTAL’daki Malzeme-Tekstil, Kimya-Çevre
ve Gıda ve Tarım Kimyası Laboratuvarları’nda yürütülen
test ve analizler, TS EN ISO/IEC 17020 Standardına göre A
Tipi Muayene Kuruluşu olarak yürütülen muayene hizmet-
leri, gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası eğitim fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook