TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 39

39
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı
İşbirliği Projesi
TÜBİTAK Çalışanlarına Göz Sağlığı
Taraması
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK
TÜSSİDE arasında “Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı
İşbirliği Projesi Protokolü” imzalandı. Proje kapsamında
Bakanlıkta göreve başlayan uzman yardımcılarının sahip
olması gereken yetkinliklerden yola çıkılarak 330 saatlik bir
eğitim programı tasarlandı. Uzman yardımcılarının 35 katı-
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bünyesinde, Avrupa
Göz Hastanesi, Kurumumuz çalışanlarına göz sağlığı tara-
ması yaptı. 190 personelin göz ön ölçümü yapıldı.
lımcıdan oluşan 4 gruba ayrılması ve her bir gruba TÜBİTAK
TÜSSİDE, Mersin, Erzurum’da olmak üzere 330 saatlik çeşitli
başlıklardan oluşan eğitimlerin verilmesi planlandı. Proje
işbirliği ile hem uzman yardımcılarının uygun şekilde yetiş-
mesine hem de Milli Eğitim Bakanlığının araştırma-incele-
me kapasitesinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook