TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 23

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Türkiye’de 15 İlin Gürültü
Haritası Hazırlanıyor
T
ÜBİTAK MAM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında
imzalanan proje sözleşmesi ile, 15 ilin stratejik gürültü
haritalarının oluşturulması çalışmaları başlatıldı. Çalışma
kapsamındaki Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa,
Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon illeri şehirleş-
miş alanlarında mevcut gürültü düzeylerinin belirlenmesi
ve gürültüye maruz kalan kişi, konut, okul ve hastane sa-
yılarının belirlenmesi amacıyla stratejik gürültü haritaları
hazırlanacak. Proje çalışma alanındaki sanayi tesisleri, eğ-
lence yerleri, karayolları ve demiryolları gürültü haritaları
tamamlanacak.
Proje sonuçlandığında, 15 il için ilk kez gürültü simü-
lasyon modeli oluşturulacak; mekânsal gürültü veritabanı
hazırlanacak; illerin şehirleşmiş alanlarındaki gürültüye
hassas yapıların (okul, hastane, mesken) sayıları hesapla-
nacak ve bu alanlarda gürültüye maruz kalan insan sayı-
ları belirlenecek; nihai olarak tüm gürültü kaynaklarının
entegre etkisinin ifade edildiği stratejik gürültü haritaları
tamamlanacak.
Projeyle Avrupa Birliği Uyumlaştırma Çalışmaları-
nın Gerektirdiği Önemli Bir Adım Atıldı
Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, 2002/49/EC sayılı
“Çevresel Gürültü Direktifi (END)” uyumlaştırma çalışmaları
Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Ha-
zırlanması Projesi’nin açılış toplantısı, Ankara’da gerçek-
leştirildi. Toplantıya projeyle ilgili kurum ve kuruluşlardan
70 kişi katıldı.
kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazır-
lanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’nde (ÇGDYY) yer alan kriterler çerçevesinde,
gürültü kaynakları için stratejik gürültü haritalarının oluş-
turulması zorunluluğu getirildi. Bu proje ile ülkemizde AB
uyumlaştırma çalışmalarının gerektirdiği en önemli uygu-
lama adımlarından birisi gerçekleştirilmiş olacak.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Türki-
ye’de ilk kez Antalya ve Malatya illerinin stratejik gürültü
haritalarını; bu illerde yer alan karayolu, demiryolu, en-
düstri ve eğlence tesislerini kapsayan gürültü haritalarını
tamamladı. Ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü-
dürlüğü (DHMİ) ile yapılan 2 ayrı protokol kapsamında,
Türkiye’de ilk kez havalimanı gürültü haritaları oluşturuldu.
DHMİ ile yürütülen projeler kapsamında 39 havalimanının
gürültü haritaları tamamlanmış olacak.
Stratejik Gürültü Haritası, belirli bir alan dâhilinde farklı
kaynaklardan yayılan gürültü etkilerinin bir bütün olarak
değerlendirilmesi veya bu tür bir alanın tüm kaynaklar ve
fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak değerlendirilmesi
için tasarlanan bir haritayı ifade eder. Stratejik gürültü ha-
ritaları, azaltım ve kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgele-
rin tespitinde kullanılabilen en önemli araçlardır. Maruz
kalınan gürültünün stratejik tahmini ile birlikte (etkilenen
nüfusun seviyeye bağlı maruziyet yüzdeleri) gürültü poli-
tikasının ilerideki gelişimine de yardım etmektedir. Ayrıca,
yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mer-
cilerine bilgi vermesi açısından da önem taşımaktadır.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook