TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 29

29
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ABD Ordu SSM (Acquisition, Logistics & Technology)
Müsteşarı Honorable Heidi Shyu başkanlığındaki heyete,
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ev sahipliği yaptı. Yer ve
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Ka-
raman, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Kitiş, Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İb-
rahim Bekar, Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Sena Ay-
yıldız, Enerji Enstitüsü Başuzmanı Dr. Parvana Aksoy tara-
fından Merkez ve enstitülerdeki bilimsel çalışmaları tanıtan
sunumlar gerçekleştirildi. Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri,
Enerji Enstitüsü laboratuvarlarının gezildiği ziyarette, ortak
konularda ikili bilimsel işbirlikleri konusunda görüşmeler
yapıldı ve ön mutabakata varıldı.
MAM’ın, Biyomalzemeler konusunda yol haritası be-
lirleme çalışmaları kapsamında TST Tıbbi Aletler firması,
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi uzmanları Malzeme Enstitüsü’nü zi-
yaret ettiler. Toplantıda 3-D teknolojisi ile doku ve ortope-
dik implant geliştirme, ayrıca kişiye özel implant geliştirme
konuları görüşüldü.
World Association of Industrial and Technological Rese-
arch Organizations’ın (WAITRO) Uganda, Nijerya, Trinidad
ve Tobago, Almanya, Danimarka, Malezya, Ürdün, Mısır, Çin,
Tayvan ve Kolombiya temsilcilerinden oluşan yönetim kuru-
lu ve bölgesel delegeleri, karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirlik-
lerinin geliştirilmesi amacı ile TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
Ziyarete TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcıları, Enstitü Müdürle-
ri ve Araştırmacılar katıldı. TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu’nun ve WAITRO Başkanı Prof. Dr. Char-
les Kwesiga’nın konuşmalarıyla başlayan toplantıda daha
sonra, sırasıyla TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlı-
ğı tarafından yapılan TÜBİTAK sunumu ve Gen Mühendisli-
ği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin
tarafından yapılan TÜBİTAK MAM sunumu gerçekleştirildi.
Amerikan Ordusu TÜBİTAK MAM’ı
Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM,
Biyomalzemeler
Yol Haritası
WAITRO Heyeti
TÜBİTAK MAM’da
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook