TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 35

35
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
EURAMET 2015
Etkinliği
Uluslararası
İstanbul Akıllı
Şebekeler Kongre
ve Fuarı
TÜBİTAK UME, EURAMET Disiplinlerarası Metroloji Tek-
nik Komitesi’nin (TC-IM) alt çalışma gruplarından olan EU-
RAMET - WELMEC Ulusal Metroloji Altyapılarını Geliştirme
Odak Grubu’nun (FG-FNMID) 2015 yılı etkinliklerinden biri-
ne ev sahipliği yaptı.
2008 yılında Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği
(EURAMET) bünyesinde kurulan ve temel amacı, Avrupa’da
yeni kurulan veya gelişmekte olan ulusal metroloji ensti-
tülerinin çalışmalarına yönelik işbirliği içinde strateji oluş-
turmak ve faaliyetler düzenlemek olan FG-FNMID’in “Small
Media and Low-Cost Video Production Training” isimli et-
kinliği, İstanbul Tuzla’da PTB ve TÜBİTAK UME desteği ile
düzenlendi.
Etkinliğe TÜBİTAK UME’nin yanı sıra Bosna-Hersek, Sır-
bistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya’dan
metroloji üzerine faaliyet gösteren kurumlardan 12 temsilci
katıldı.
Etkinliğin sonunda katılımcılara TÜBİTAK UME’nin labo-
ratuvarları gezdirilerek, yürütülen çalışmalar hakkında bil-
giler verildi.
TÜBİTAK UME, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Haliç Kongre
Merkezi’nde 3.sü gerçekleştirilen“Uluslararası İstanbul Akıl-
lı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na (ICSG) destekleyen kuruluş
olarak katıldı.
TÜBİTAK UME, önümüzdeki dönemde mevcut enerji şe-
beke sisteminin, akıllı şebeke yönetim sistemine kayacağı
ve uluslararası alanda daha da yaygınlaşacağı dünyada; gi-
derek artan enerji talebinin daha rasyonel kullanılması için
akıllı sayaç politika ve stratejileri ile otomasyon sistemleri-
ne büyük katkı sağlayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilen
ICSG’nin hazırlık aşamasında da görev aldı. UME, organi-
zasyon için oluşturulan Bilim, Danışma ve Yürütme Kurulla-
rı’nda çalışmalara katkı sağladı. TÜBİTAK UME EnstitüMüdür
Vekili Dr. Mustafa Çetintaş Danışma Kurulu’na başkanlık etti.
Fuar alanında da yer alan TÜBİTAK UME akıllı şebekeler,
yenilenebilir enerji ve bu alanlarda ölçüm ihtiyaçları için
çözüm ortağı arayan paydaşlarıyla görüşmelerde bulundu.
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
(ICSG 2015) hakkında ayrıntılı bilgiye
bul.com/ bağlantısından ulaşılabilir.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook