TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 36

36
Bülten
MAYIS 2015
H İ D S P r o j e s i İ l e Ç ö l l e ş m e R i s k H a r i t a s ı H a z ı r l a n ı y o r
Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştiril-
mesi (HİDS) Projesi kapsamında ülkemizin çölleşme riskine
sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluş-
turulan “Çölleşme Modeli”nin arazi doğrulaması ve kalib-
rasyonu Manisa’da, Gediz Havzası’nda 271 gözlem nokta-
sında yapıldı.
Pilot Uygulama Çalışması’nda, çölleşmeyle ilgili çalışan
akademisyenler tarafından, arazinin çölleşme açısından
mevcut durumu gözlemlendi. Gözlem noktalarındaki ince-
leme tamamlandıktan sonra her gözlem noktasına ilişkin
çölleşme riski değerlendirildi ve riskin şiddeti tespit edil-
di. Tespit edilen risk değeri, Çölleşme Modeli’nin sonuçları
ile kıyaslandı ve Çölleşme Modeli’nin tutarlı sonuç ürettiği
doğrulandı. Gerçekleştirilen çalışma ile Türkiye’nin Çölleş-
me Modeli’nin arazi doğrulaması ve kalibrasyonu yapılarak
çölleşme risk haritalarının hazırlanması öngörülüyor.
HİDS Projesi İ le Çöl leşme
Risk Har i tası Haz ı r lanıyor
TÜSSİDE ’ den DAP Bölge Kalkınma
İdaresine St ratej ik Destek
“Kurumsal Sistem Yapılandırma” ve “DAP Bölgesi Yöre-
sel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejileri Geliştirilmesi” Pro-
jeleri’ne ait sözleşmeler, TÜSSİDE ile DAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı arasında DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanı Adnan Demir ve TÜSSİDE Müdürü Sn. Tezer Battal
tarafından imzalandı.
“Kurumsal Sistem Yapılandırma Projesi” kapsamında
DAP’ın kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesine/iyi-
leştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
verilecek. “DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme
Stratejileri Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ise, bölgede-
“Kurumsal Sistem Yapılandırma” ve “DAP Böl-
gesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejileri
Geliştirilmesi” Projeleri İmzalandı.
ki ticarileştirilebilecek yöresel ürünlerin belirlenmesi ve bu
ürünlerin ticarileştirme stratejilerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecek.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook