TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 28

28
Bülten
MAYIS 2015
İ n ş a a t v e Y ı k ı n t ı A t ı k l a r ı E k o n o m i y e G e r i K a z a n d ı r ı l ı y o r
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen
ve TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından yürütülen
“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kul-
lanım Kriterlerinin Belirlenmesi” konulu Proje’nin “Kapanış
Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen
“Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında, 2023 yılına kadar
oluşabilecek 500 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığının farklı
kullanım alanlarında değerlendirilmesi amacıyla başlatılan
proje kapsamında, atıkların çeşitli beton ürünleri, asfalt ta-
bakaları, tuğla ve çimento alanlarında değerlendirilmesi ve
ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
Kentsel dönüşüm konusunda ilgili kuruluşları bir araya
getirmeyi amaçlayan Çalıştay’a kamu sektöründen ilgili Ba-
kanlık birimleri, Büyükşehir Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlükleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon
İdareleri, Meslek ve Sivil Toplum Örgütleri, Üniversite ve
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Ekonomiye
Geri Kazandırılıyor
özel sektör yönetici ve personelleri katıldı.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Maka-
racı ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Tahsin Badem’in açılış konuşmala-
rıyla başlayan etkinlikte, proje yürütücüsü Dr. Mustafa Kara
ve proje paydaş kuruluşları (İSTON A.Ş., İSFALT A.Ş., İSTAÇ
A.Ş., AKÇANSA A.Ş) her bir ürüne yönelik sunumlar yaptılar,
proje sonuç çalışmaları hakkında bilgi aktardılar.
“2014Yılı İş Birlikteliği Ödülü Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne”
TÜBİTAK MAM tarafından her yıl düzenli olarak yapı-
lan ödüllendirme sistemi kapsamında, güncel bir konu
olan “kentsel dönüşüm projesi” sonrası oluşan inşaat ve
yıkıntı atıklarının geri kazanılması konusunda projenin
başlatılması ve bu atıkların değerlendirilmesine yönelik
öncü bir çalışma olmasından dolayı, “2014 yılı İş Birlikteliği
Ödülü”nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne verilmesi TÜ-
BİTAK MAM Yönetim Kurulu tarafından uygun bulundu.
Ödül, MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ta-
rafından Mustafa Tahsin Badem’e takdim edildi.
“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan
Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi
Projesi”nin kapanış çalıştayı yapıldı.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook