TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
5 Aralık’ta gerçekleştirilen bilim söyleşisinin konuğu Prof.
Dr. Adil Denizli idi. Prof. Denizli, önce Sincan Şair Abdurrah-
man Karakoç Ortaokulu, ardından da Altındağ Belediyesi
Gençlik Merkezi’ne devam eden öğrencilerle bir araya geldi.
Prof. Dr. Adil Denizli, söyleşide hem kendi hayat öyküsün-
den örnekler verdi, hem de uzmanlık alanlarından biri olan
nanoteknoloji ve nanosensörler konusunu anlattı. Prof. De-
nizli öğrencilere bilimde merak etmenin ve akıl süzgecinden
geçmiş hayaller kurmanın önemi vurgulayarak, Einstein’ın
“hayal gücü bilgiden daha değerlidir” sözünü hatırlattı.
Aralık ayının ikinci bilim söyleşisinde Bilkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Tayfun Özçelik, Ankara Atatürk Lisesi’nde bilimin sanata, sa-
natın bilime olan etkisini konu alan “Bilim ve Sanat” başlıklı
konuşmasıyla bilim söyleşilerini sürdürdü. Prof. Özçelik ve
ekibi kısa süre önce Parkinson ve esansiyel tremor hastalık-
larından sorumlu geni bulmuştu.
2014 yılının son bilim söyleşisi ise Ankara Fen Lisesi’nde
gerçekleştirildi. Aynı zamanda TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi
yayın kurulu üyesi de olan Serdar Kılıç, “Doğa ve İnsan” ko-
nulu söyleşisinde, doğaya ve doğada yaşamaya dair öğren-
cilerin ilgisini çeken bilgiler aktardı.
08-09 Ocak 2015’te Tokat’ta, TÜBİTAK TOKAT Günleri kap-
samında gerçekleştirilen bilim söyleşilerinin konukları ise
“Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri” konusuyla Me-
dipol Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Arslan ve
Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil ile “Kanser” konusuyla Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Öz-
yiğit idi.
TÜBİTAK’ın diğer popüler bilim dergileri olan Bilim Genç,
Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bilim söyleşileri de
Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde, ODTÜ’de,
Dumlupınar Üniversitesi’nde ve Uluslararası Kıbrıs Üniversi-
tesi’nde gerçekleştirildi.
Bilim söyleşileri 2015 yılında da devam edecek. Bilim ve
Teknik dergisi bilim söyleşileri dışında Bilim Genç, Bilim Ço-
cuk ve Meraklı Minik dergilerinin bilim söyleşileri de öğret-
menlerle ve kendi yaş gruplarına uygun öğrencilerle süre-
cek.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook