TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
( K A M İ S ) P r o j e s i K a p s a m ı n d a K a m u W e b S i t e l e r i
Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi kapsamında
düzenlenen Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı,
kamu ve özel sektör bilişim çalışanlarının ve akademisyen-
lerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Araştırmaları Merkez Başkanı Emin Sadık Aydın ve
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in açılış
konuşmaları ile başlayan Çalıştay, Wyndham Ankara Otel’de
düzenlendi.
Çalıştayda, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğiti-
mi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, kullanıla-
bilirlik ve kamu internet siteleri konularında bir sunum ger-
çekleştirdi. Bunun yanı sıra, Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkan Vekili Mariye
Umay Akkaya, “TSE Sertifikalandırma Süreci ve Web Güven-
liği” konulu sunum yaptı.
KAMİS Projesi’nin tanıtımının yapıldığı ve proje kapsamın-
da geliştirilen rehbere yönelik paydaşlarla bilgi paylaşımın-
da bulunulan oturumlarda Türkiye’deki kamu internet site-
lerinin kullanılabilir ve erişilebilir olması gerekliliğinin önemi
vurgulandı. Kamu internet sitelerinin kullanılabilirliklerinin
sertifikalandırma süreçleri örnekler üzerinden detaylı bir şe-
kilde anlatılarak katılımcıların soruları cevaplandı.
KAMİS Projesi kapsamında geliştirilen ve TSE tarafından
ulusal bir kriter (TSE K 318 KAMİS) olarak yayınlanan Kamu
İnternet Siteleri Rehberi’nde TS EN ISO 9241-151 (İnsan - Sis-
temEtkileşiminin Ergonomisi),WCAG ve ISO/IEC 40500:2012
(Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu) standartlarında yer alan
Kamu İnternet Siteleri
Kullanılabilirlik Çalıştayı
Düzenlendi
Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı,
kamu ve özel sektör bilişim çalışanlarının ve
akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
gereksinimlerin daha kolay anlaşılmasını ve uygulanmasını
sağlayan bilgiler örnekleriyle yer alıyor.
KAMİS Projesi kapsamında, kullanılabilirlik hakkında ulu-
sal ölçekte farkındalık yaratmak amacıyla kamu kurum yetki-
lilerine yönelik eğitim ve seminer etkinliklerin düzenlenmesi
planlıyor. Proje ile birlikte TSE tarafından yayınlanan TSE K
318 KAMİS kriterinin, kamu kurumlarına daha kullanılabilir
ve erişilebilir internet siteleri geliştirmek için yol gösterici
olması bekleniyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook