TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 32

32
Bülten
ŞUBAT 2015
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen "Uluslararası Lider-
lik Akademisi Projesi" kapsamında TİKA ve Dışişleri Bakanlı-
ğı'nca belirlenen ülkelerden, Türkiye'deki ilgili bakanlıkların
muadili kurumlardan üst düzey yönetici ve bürokratlara teo-
rik ve uygulamalı eğitim veriliyor.
TÜBİTAK Uluslararası Liderlik Akademisi Koordinatörü
Mustafa Dişci, Türkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin
son yıllarda ciddi ivme sergilediğini söyledi.
Dişci, bir ülkenin izlediği politikaların doğruluğu ve etkin-
liği kadar kamu diplomasisini belirleyen diğer unsurlarda
da başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "TÜSSİDE, bu
konuda inisiyatif kullanarak, TİKA'nın desteğiyle TÜBİTAK
TÜSSİDE'nin yönetim bilimleri alanındaki tecrübesini bir-
leştirerek ortaya Uluslararası Liderlik Akademisi'ni çıkarttı"
ifadesini kullandı.
TİKA ile coğrafi ve kültürel yakınlığı bulunan ülkelerdeki
üst düzey bürokratlara yönelik ilişkileri geliştirmeye katkı
sağlayan proje yürüttüklerini belirten Dişci, "TİKA ve Dışiş-
leri Bakanlığı'nca belirlenen ülkelerden, Türkiye'deki ilgili
bakanlıkların muadili kurumlardan üst düzey yöneticiler
programa dahil ediliyor" diye konuştu.
"10 günlük program"
Dişci, program dahilinde özellikle ekonomi ve sanayi ba-
kanlıklarına bağlı kurumlar olmak üzere, Türkiye'deki başarılı
modellerin uzmanlar tarafından katılımcılara yoğun prog-
ram dahilinde aktarıldığını vurguladı.
Her grup için 10 gün süren programın, iki bölümden oluş-
tuğu bilgisini veren Dişci, şunları kaydetti:
"Birinci bölümde TÜBİTAK TÜSSİDE'de gerçekleşen ve
alanında en iyi isimlerin davet edildiği yoğun Liderlik Eği-
tim Paketi verilirken, Liderlik Okulu Programı'nda ilk olarak
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde teorik ve uygulamalı eğitim
veriliyor. Bu kapsamda değişimin uluslararası boyutu ve Tür-
kiye'ye etkileri, Türkiye ekonomisinin gelişimi, dünyada iş
geliştirme modelleri, özelleştirmede düzenleme ve rekabet,
Yabancı Ülkelerin Liderleri
TÜBİTAK'ta Eğitim Görüyor
e-devlet uygulamaları, he-
sap verebilirlik ve şeffaflık,
stratejik yönetim, Türki-
ye'de kalite yönetimi uygu-
lamaları, kurumsal liderlik ve
insan kaynakları yönetimi konu
başlıkları tercih ediliyor."
Dişci, ikinci bölümde de Ankara'da ilgili kurumlarda ziya-
retler vemodel aktarım toplantıları yapıldığını dile getirerek,
"TBMM, TİKA, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu Diplomasi Koordina-
törlüğü kurumları, ilgili alanlarda katılımcılara bilgilendir-
me toplantıları yapmaktadır. Etkinliğe katılanların Türkiye'yi
daha yakından tanımaları amacıyla programın iki bölümü
arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzen-
lenirken, Ankara'da ise Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler
Müzesi, ziyaret programında yer alıyor" değerlendirmesinde
bulundu.
Gruplar, ortalama 35 kişiden oluşuyor
Dişci, katılımcıların çoğunluğunun kamu kurumlarında-
ki yöneticiler olduğunu, her grupta o ülkenin iş dünyasını
temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve med-
ya temsilcilerinin bulunduğunu vurguladı.
Programlara katılan misafirlerin tamamının ülkeden
memnun ayrıldıklarını belirten Dişçi, TÜBİTAK TÜSSİDE ola-
rak katılımcılarla iletişimi koparmadıklarını söyledi.
Dişçi, açıklamalarını şöyle tamamladı:
"Uluslararası Liderlik Akademisi'ne bugüne kadar Bos-
na Hersek, Kosova, Tunus, Kazakistan'dan gelen üst düzey
yönetici ve bürokratlar katıldı. Ortalama 35 kişiden oluşan
her grup, Türkiye'nin yaşadığı özgün ve dinamik tecrübenin
farklı kamuoylarının ilgisini ne kadar çok çektiğine de ciddi
örnek teşkil etmiş oldu.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E “ U l u s l a r a r a s ı L i d e r l i k A k a d e m i s i ”
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook