TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 37

37
Ülkemizdeki savunma sanayi test altyapısının belirlenme-
si ve entegrasyonu çalışmaları kapsamında, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’nın (SSM) TÜBİTAK ile başlatmış olduğu işbirliği
devam ediyor.
Bu çerçevede, TÜBİTAK MAM’da kapsamlı bir program ger-
çekleştirildi. SSM yetkilileriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lunulan programa, MAM, BİLGEM, UME, SAGE ve Uzay Ensti-
tüsü olmak üzere TÜBİTAK’ın tüm ilgili merkez ve enstitüleri
katılarak sunumlar yaptı.
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı’nın moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen toplantıda, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kalite,
Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı Platform Test Müdürü
Ali Vasfi Demirtaş önderliğindeki Müsteşarlık heyetinin yanı
sıra, STM’den de bir grup yetkili bulundu.
Söz konusu çalışma, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın stra-
tejik amaçları arasında yer alan, “teknolojik yetkinlik amacı
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü ve Adli Bilim-
ciler Derneği tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Adli
Toksikoloji Çalıştayı ve Kongresi” Ankara-ATAUM Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Amerika, İngiltere, Yunanistan,
Almanya, İtalya, Kore, Hindistan, Azerbaycan, Kuzey Kıb-
rıs Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova’dan bilim adamlarının
katkı sağladığı “1. Uluslararası Adli Toksikoloji Çalıştayı ve
TÜBİTAK
M a m ’ d a n S a v u n m a S a n a y i T e s t A l t y a p ı s ı
TÜBİTAK MAM’da
Savunma Sanayi
Test Altyapı Görüşmeleri Yapıldı
ile teknoloji tabanının oluşturulması, tasarım ve geliştirme
faaliyetlerini destekleyecek test altyapısının planlanması ve
teknolojik üstünlük kazandıracak yurtiçi geliştirme projeleri-
nin hayata geçirilmesi” kapsamında sürdürülüyor.
1. Uluslararası Adli Toksikoloji
Çalıştayı ve Kongresi yapıldı.
Kongresi”nde araştırmacı sunum yaptı. Farklı disiplinlerden
alanında uzman çok sayıda bilim insanının hakemlik yaptığı
bilimsel poster değerlendirmesinde TÜBİTAK MAM Kimya
Enstitüsü personeli Dr. Melek Erol ve Serkan Gürbüz tara-
fından hazırlanan “Dual Purpose Reagents For Amino Acid
Disorders” başlıklı poster 1.’lik ödülü kazandı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook