TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
M A M v e N O B E L İ l a ç İ l e O r t a k P r o j e Ç a l ı ş t a y ı
Kanser İlaçları
Türkiye’de Üretilecek
Türkiye’nin yarım yüzyıllık geçmişi bulunan iki köklü ku-
rumu, NOBEL İLAÇ ve TÜBİTAK MAM biyoteknolojik mole-
külleri tamamen yerli kaynaklarla geliştirme ve üretme için
işbirliği yaparak, biyoteknolojik ilaç üretim ekosisteminin
kurulmasına öncülük ediyorlar.
Terapötik monoklonal antikorlar (MAb) günümüzde, he-
defe yönelik tedavi yaklaşımlarında, özellikle onkoloji, im-
münoloji ve organ nakli alanlarında devrim niteliği taşıyan
moleküller olarak kabul ediliyor. Ülkemizdeki tamamı yurt-
dışından ithal edilen biyoteknolojik ilaç harcamalarının çok
önemli bir kısmını MAb kökenli biyofarmasötikler oluştu-
ruyor. Bu ilaçlar önümüzdeki yıllarda da paylarını arttırarak
kanser dâhil çeşitli ölümcül ve yaygın hastalıkların tedavisin-
de kullanılacak. Ancak, biyoteknolojik ilaçlar, konvansiyonel
ilaçlara nazaran daha kompleks ve maliyetli üretim teknolo-
jilerine sahip olduklarından daha pahalı. İlaçta yaşadığımız
dış ticaret açığının en büyük sebeplerinden olan bu ilaçların,
ülkemizde üretilmesi hem hastaların ilaca erişimini kolay-
laştıracak hem de kamuda sağlığa ayrılan bütçelerin daha
Kanser tedavisinde kullanılmak üzere, milli biyobenzer
ilaç molekülünü üretmeye yönelik proje çalışmaları başladı.
verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu doğrultuda, kimyasal
ilaçlar gibi patenti biten biyofarmasötiklerin de benzerleri-
nin pazara verilmesi ülkemiz açısından kritik öneme sahip.
Bu proje ile kurulacak olan kamu AR-GE ve yerli ilaç sana-
yi ortaklığı kapsamında; tamamen yerli kaynaklar kullanıla-
rak, metastatik kolorektal ve baş boyun kanserli hastaların
tedavisinde kullanılmak üzere biyoteknolojik bir antikanser
ilacın biyobenzeri üretilecek. Bu amaçla biyobenzer ilacın
üretimini yapabilen rekombinant hücre bankası oluşturu-
larak kurulacak olan pilot tesiste ilacın üretimi, saflaştırması
ve analizleri yapılarak faz çalışmalarına başlanacak. Proje so-
nuçlarından sağlanacak bilgi ve kazanımların sürekliliğinin
sağlanması kapsamındaki görevleri "Sorumlu Proje Yürütü-
cüsü Kuruluş (SPYK)" olarak TÜBİTAKMAMGMBE üstlenecek.
Bu ortaklık sonucunda ülkemizde dünya standartlarında
biyofarmasötik ilaç üretimi yapabilecek altyapı ve teknolojik
birikim oluşturularak, yenilikçi ve rekabet gücüne sahip pek
çok yeni biyobenzer ve orijinal biyofarmasötik ürün geliştiri-
lecek ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacak.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook