TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 36

36
Bülten
Merkezimiz Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından
yürütülen ve 07 Aralık 2011 tarihinde başlatılmış olan "İçme
ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Karacaören I
&II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel
Hüküm Belirleme Projesi’’ kapsamında yapılan çalışmalar
tamamlandı. Havzaların izlenmesi ve koruma tedbirlerinin
alınmasını sağlamak amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetme-
liği’nin 16’ncı maddesine dayanılarak bilimsel çalışmalar so-
nucu özel hükümlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Proje hedefleri içme suyu kaynağının koruma-kullanma
dengesinin gözetilmesi ile Havza Koruma Planları’nın hazır-
lanması ve mevcut/gelecekteki kullanımlarına yönelik özel
hükümlerin bilimsel verilere dayanılarak oluşturulmasıdır.
Mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kulla-
nımının sağlanması amacıyla; coğrafi bilgi sistemi CBS tek-
nolojileri ile matematiksel modele dayalı, kalkınma hedefleri
ile uyumlu havzalara özgün koruma kuşakları tespit edildi,
gerekli olan teknik esaslar ve uygulama hükümleri belirlendi.
Proje kapsamında, havzalarda su kalitesinin belirlenmesi
ve modelleme çalışmaları ile Karacaören I&II Baraj Gölü’nden
17 ve Beyşehir Gölü’nden 18 ayrı noktadan bir yılı temsil ede-
cek şekilde mevsimsel olarak numune alındı, her iki havzada
toplamda 14.726 adet analiz yapıldı. Modelleme çalışmaları
ŞUBAT 2015
T Ü B İ T A K ’ t a n G ö l l e r e K o r u m a
Karacaören I ve II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel
Hüküm Belirlenmesi Projesi kapanış toplantıları yapıldı.
Beyşehir Gölü
Koruma Altına Alınıyor
kapsamında ise her iki havza için; havza modeli, hidrodina-
mik model, su kalitesi modeli (ekolojik model) yapıldı. Atıksu
altyapı planlamaları için Karacaören I&II Baraj Gölü kapsa-
mında 53 adet ve Beyşehir Gölü Havzası için de yine 53 adet
öneri sunuldu. Havza genelinde faaliyet gösteren tüm en-
düstriyel ve evsel deşarjlar için deşarj standartları belirlendi.
Jeoloji, hidrojeoloji ve yeraltı suyu kalitesinin belirlenmesi
çalışmaları kapsamında, yeraltısuyu kalitesinin belirlenmesi
amacıyla her iki havzada da 2 mevsim örnekleme çalışma-
ları yapıldı. Karacaören I&II Baraj Gölü Havzası’ndan 24 ayrı
noktada ve Beyşehir Gölü Havzası’ndan 13 ayrı noktada nu-
mune alındı ve ayrıca kaynak niteliğinde olan pınarlardan da
örnekler toplandı.
Projenin asıl çıktıları olan "Beyşehir Gölü Özel Hükümle-
ri ve Havza Yönetim Planı" ve "Karacaören I&II Baraj Gölleri
Özel Hükümleri ve Havza Yönetim Planı", katılımcıların görüş
ve önerileri ile detaylı olarak tartışıldı. Göllerin mevcut su ka-
litesinin iyileştirilmesi ve korunması için yapılması gereken
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Beyşehir Gölü Özel Hüküm çalışmaları 8 Aralık 2014 tari-
hinde Konya’da, Karacaören I&II Baraj Gölleri Özel Hüküm
çalışmaları ise 9 Aralık 2014 tarihinde Isparta’da gerçekleşti-
rilen geniş katılımlı proje kapanış toplantıları ile katılımcılara
tanıtıldı. Proje kapanış toplantılarına çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarından (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, DSİ 18.
Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, DSİ 13. Bölge
Müdürlüğü, İller Bankası, İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlükleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Doğa Koruma
ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Kara Yolları 13. Bölge
Müdürlüğü, Antalya ASAT, Turizm İl Müdürlükleri, Maden
Teknik Arama ve Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdür-
lükleri, İl Sağlık Müdürlükleri v.b), sivil toplum kuruluşla-
rından, özel sektörden ve üniversitelerden yaklaşık olarak
200’ün üzerinde katılım sağlandı.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook