TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 38

38
Bülten
İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) Metroloji Komitesi’nin 2. yıllık toplantısı TÜBİTAK
UME’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Komitesi Top-
lantısı’nda öncelikli olarak helal gıdalar için sertifikalı refe-
rans malzemelerin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışma-
lar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca üye ülkelerin metroloji
altyapılarını geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinde işbir-
liği ve metroloji altyapılarını geliştirmek için yararlanılabile-
cek finansal destek mekanizmaları da değerlendirildi.
Metroloji Komitesi hedeflere yönelik olarak yapacağı, üye
ülkeler arasında izlenebilirlik zincirlerinin kurulması, üye ül-
kelerin metroloji kurumlarının uluslararası tanınırlık elde et-
mesi için gerekli şartlarla birlikte 2015 yılında düzenleyeceği
faaliyet konularını da ele aldı.
Toplantıda, TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Ha-
kan Karataş, “TÜBİTAK’ın Uluslararası Faaliyetleri”, Eximbank
Uluslararası Ticari Finans Müdür Yardımcısı Umut Topal,
“Eximbank'ın Sunduğu Mali Kaynaklar” ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Mü-
dürlüğü temsilcisi Onur Esen, “Türkiye’deki Yasal Metroloji
Faaliyetleri” hakkında sunum yaptı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent ev sahipliğinde Teknoloji
Transfer Ofisi faaliyetleri kapsamında, Türk Patent Enstitüsü
katkılarıyla "Patent ve Faydalı Model Eğitimi" gerçekleştirildi.
Eğitim, Türk Patent Enstitüsünden Bülent Daloğlu tarafın-
dan verildi.
Eğitim, “Patent ve Faydalı Model Bilgilendirme, Başvuru
Süreci”, “Patent Mevzuatı”, “Patent Sınıflandırma Bilgisi” ve
“Patent Araştırma Süreci” konularında sunumlar yapıldı.
ŞUBAT 2015
U M E ’ d e n S M I I C M e t r o l o j i K o m i t e T o p l a n t ı s ı
Sunumlar sonrasında yapılan oylamada, TÜBİTAK UME
Enstitü Müdür Vekili Dr. Mustafa Çetintaş oy birliği ile Metro-
loji Komitesi Başkanlığı’na seçildi.
İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü
Toplantıya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Tunus, İran, Gine,
Gambia, Senegal, Etiyopya, Bosna Hersek, Sudan, Nijerya,
Benin, Yemen, Komor Adaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, Kırgızistan, Burkina Faso, Kosova ve Libya’dan 25 temsilci
katıldı.
İslam ülkeleri arasında ticarete engel teşkil eden teknik
konularda uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla ulusal ka-
lite altyapılarının işbirliği içinde geliştirilmesini hedefleyen
SMIIC, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı (OIC) bünyesinde 2010
yılında kuruldu.
“Patent ve Faydalı Model Eğitimi”
SMIIC Metroloji Komitesi
Toplantısı
TÜBİTAK UME’de Yapıldı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook