TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 25

25
TÜBİTAK
C O S T ( E u r o p e a n C o o p e r a t i o n i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y )
1971 yılından bu yana ülkemizin üyesi olduğu ve TÜBİ-
TAK’ın da bilimsel koordinatörlüğünü yürüttüğü COST (Eu-
ropean Cooperation in Science and Technology) kuruluşu,
2015 yılı “Aksiyon” önerme koşulları, başvuru şekli ve değer-
lendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgileri
/
participate/open_call web adresinde ilan etti.
Söz konusu web sayfasında; aksiyon önerme süreci ile il-
gili izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken hu-
suslar, önerilen aksiyonların değerlendirme sürecine ilişkin
bilgiler ve örnek aksiyon önerisi şablonu yer alıyor.
Aksiyon önerileri; Şubat 2015’ten itibaren elektronik ola-
rak en geç 24 Mart 2015 Brüksel saati ile öğlen 12.00’ye (Tür-
kiye saati 13.00) kadar COST’a (
-
pate/open_call adresinden) sunulabilecek.
Çalıştığı bir araştırma konusu ile ilgili Aksiyon önermek
isteyen araştırmacılarımızın, ilgili web adresinde yer alan bil-
gileri dikkate alması önem arz ediyor.
COST Nedir ?
COST (European Cooperation in Science and Techno-
logy), Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluştu-
rulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştır-
ma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu
sağlayan Hükümetlerarası bir kuruluştur.
COST, 1971 yılında kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu
üyeler arasında yer almaktadır. COST’un ülkemizdeki
bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütül-
mektedir.
COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında et-
kileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl
amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendir-
mektir.
COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araş-
tırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde
oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağ-
lamaktadır.
COST Aksiyon Öneri Çağrısı
COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Av-
rupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde iş-
birliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform
oluşturur.
Bu bilimsel konu başlıklarına“Aksiyon”denmektedir. Ak-
siyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacı-
ları bir araya getirmektedir.
COST Aksiyon bütçesinden, Aksiyon Yönetim Komitesi
(MC) toplantıları, bilimsel çalıştay ve seminerler, kısa sü-
reli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları
ve yayım için maddi destekler sağlanmaktadır.
COST'a aksiyon önerisi
/
open_call sayfasından verilen linkler aracılığıyla yapıl-
maktadır.
COST için TÜBİTAK Teşvikleri
COST'a aksiyon önermeyi teşvik etmek amacıyla, TÜ-
BİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye
Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında “COST
Aksiyonu Teşvik Ödülü” tasarlanmıştır.
COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST’un ilgili birimi tara-
fından onaylanmış ve Kontratı imzalanmış olan aksiyon-
larda, aksiyonun Teklif Sahibi (Proposer) konumunda
bulunan araştırmacılara yöneliktir.
COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, her aksiyon için bir defaya
mahsus olmak üzere ve aksiyon başladıktan sonra ve-
rilir.
COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, kabul edilen aksiyon öne-
risinin konusu ulusal öncelikli alanlarımız (otomotiv,
makine imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma,
uzay, sağlık, enerji, su, gıda) arasında ise 1003 Destek
Programı Proje Yöneticisi Maksimum Aylık Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ) miktarının 3 katı olarak verilir.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook