TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 39

39
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı dâhilinde des-
tek almaya hak kazanan firmalarla “Eğitim ve Sözleş-
me İmzalama Etkinliği” düzenlendi.
TÜBİTAK TEYDEB, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı
iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma po-
tansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için baş-
lattığı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nda sonuç
alınmaya başlandı. Program ile fikir aşamasından pazara
kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli gi-
rişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan,
yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri gelişti-
rebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor.
Programın 2014 yılı çağrısında; 2. aşama değerlendirme-
leri sonucu 124 girişimci hibe sermaye desteğini almaya hak
kazandı. 2. aşama desteği almaya hak kazanan 124 girişim-
ciden 111’i Kasım ayında şirket kurulumlarını tamamlayarak
sözleşme imzalama aşamasına geldi.
7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
TRANSİT2014, İETT’nin ev sahipliğinde 19-20 Aralık tarihleri ara-
sında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ulaştırma
Bakanlığı, Büyük Şehir Belediyeleri, ulaştırma alanında uzman
yerli ve yabancı akademisyen ve sektör duayenlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen sempozyumda, toplu ulaşıma yönelik karşılaşı-
lan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Program kapsa-
mında gerçekleştirilen çalıştay ve paneller kapsamında TÜBİTAK
TÜSSİDE danışmanlarından Fahrettin Eldemir “Ulaştırmada Bü-
yük Veri” konulu panelde bir sunum gerçekleştirdi. Eldemir, “Es-
nek Toplu Ulaşım Modeli Projesi” çalışmalarında gerçekleştirilen
yolculuk veri analizleri sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.
1512 Programında Şirketini
Kuran Firmalara Eğitim Desteği
Ulaşıma TÜBİTAK Çözümü
Şirketleşme aşamalarını henüz tamamlamış iş fikri sahip-
lerinin sonraki aşamalarda yollarına ışık tutacak girişimcilik,
finans ve hukuk konu başlıkları altında eğitimlerin verildiği,
12-14 Aralık tarihleri arasında TÜSSİDE’de “Eğitim ve Sözleş-
me İmzalama Etkinliği” düzenlendi. Etkinliğe yüzden fazla
girişimcinin katılımı sağlandı.
İş fikirlerini hayata geçirecekleri süre boyunca girişimci-
lere teknik ve ticari konularda yol gösterecek mentörler ile
girişimciler, program içeriği dâhilinde tanışma fırsatı buldu-
lar. Programda, 2012 yılında 1512-Girişimcilik Aşamalı Des-
tek Programı dâhilinde destek almaya hak kazanarak şirket
kuran ve iş planının başarıyla hayata geçiren girişimcilerin
deneyim paylaşımlarına da yer verildi.
Program süresince TEYDEB Stratejik Programlar Müdür-
lüğü çalışanları girişimcilerden gelen soruları cevapladılar,
etkinlik katılan girişimcilerin sözleşmelerini imzalanması ile
son buldu ve kendilerine eğitim katılım sertifikası verildi.
"Esnek Toplu UlaşımModeli Projesi" TRANSİT 2014 Fuarındaki "Ulaştırmada Büyük Veri" panelinde anlatıldı.
TÜBİTAK
T Ü B İ T A K ’ t a n Ş i r k e t i n i K u r a n l a r a D e s t e k
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook