TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 34

34
Bülten
ŞUBAT 2015
U L A K B İ M T a r a f ı n d a n B a ş l a t ı l a n ( E K U A L ) K u l l a n ı m a S u n u l u y o r
Akademik Bilgiye
Erişimde Fırsat Eşitliği
2006 yılında TÜBİTAK ULAKBİM tarafından başlatılan Elek-
tronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) Projesi ile
alanında otorite e-bilgi kaynakları için ulusal lisans anlaşma-
ları yapılarak, ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri,
KKTC üniversiteleri, Harp Okulları/Akademisi, Polis Akade-
misi, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür-
lüğü’nün kullanımına sunuluyor.
EKUAL Projesi, Dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri
tabanı üreticileri ile etki değeri yüksek ve yaygın kullanıma
sahip e-bilgi kaynakları için ulusal düzeyde yapılan lisans an-
laşmaları ve çalışmalarını kapsıyor. EKUAL Projesi, TÜBİTAK
ULAKBİM tarafından ücretsiz olarak veriliyor.
SpringerLink Ulusal Lisansı EKUAL’de
2015 yılında 12 e-veri tabanı için ulusal lisans anlaşması
yapıldı, toplam 245 kurumun hizmetine sunuldu. E-veri ta-
banlarından lisans öğrencileri dahil olmak üzere yaklaşık 2.3
Milyon araştırmacı faydalanıyor. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL;
Araştırmacı ve akademisyenlerin en çok tercih ettiği veri
tabanlarından biri olan SpringerLink’i 2015 yılında EKUAL
içeriğine dahil ederek alanında otorite veri tabanlarına bir
yenisini daha eklendi. SpringerLink Ulusal Lisans antlaşma-
sı ile üniversite kütüphanelerine çok önemli bir katkı daha
sağlandı.
EKUAL Projesi ile:
• Bütçe kaynakları eşit olmayan araştırma kurumları arasın-
da bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak,
• Veri tabanlarının yerinde kullanımıyla araştırmacılara za-
man tasarrufu sağlamak,
• Ülke çapında araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,
• Ülke kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlamak,
• Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretimini artırmak,
• Bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizin rekabet gücünü ar-
tırmak amaçlandı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook