TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 32

32
Bülten
EKiM
2016
D O K A P B ö l g e s i O r g a n i k T a r ı m H a v z a l a r ı n ı n B e l i r l e n m e s i A r a ş t ı r m a P r o j e s i İ m z a l a n d ı
DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi
Araştırma Projesi, bölge illerinde (Artvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize) tarıma uygun
arazilerin toprak ve su kalitelerinin yanında bu alanlardaki
iklim özelliklerinin incelenerek organik tarıma uygun tarım
havzalarının ve bu alanlarda hangi ürünlerin organik üreti-
minin yapılabileceğinin belirlenmesi, belirlenen havzalarda
organik tarımın başlatılması ve yaygınlaştırılması, stratejik
bir yol haritasının ortaya konulması amacıyla T.C. Kalkınma
Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (DOKAP) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzala-
nan anlaşma ile başlatıldı.
Proje kapsamında, DOKAP Bölgesi illerinde organik tarım
DOKAP Bölgesi Organik Tarım
Havzalarının Belirlenmesi
Araştırma Projesi İmzalandı
havzası olabilecek alanlar tespit edilecek ve haritalandırı-
lacak. Daha sonra organik tarım sektörünün gelişmesinde
etkili olabilecek altyapı, örgütlenme, girdi temini, pazarla-
ma imkânlarına ilişkin mevcut durum ve ihtiyaç analizleri
yapılarak gelişim stratejileri belirlenerek projelendirme ça-
lışmaları tamamlanacak. Ayrıca organik tarım havzası ada-
yı olarak belirlenen alanlardaki konvansiyonel tarım yapan
üreticilerin organik tarım ile ilgili bilgi düzeyleri, eğilimleri
ve tutumları belirlenecek, eğitim ihtiyaçları analiz edilerek
bölgede organik tarım konusunda bilgi düzeyinin artırıl-
ması için eğitim programı hazırlanacak. Bunların yanı sıra
organik tarım sektörüne ilişkin kümelenme yol haritası da
oluşturulacak.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook