TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Toplam 24 ay sürecek olan proje;
1. Organik Tarım Havzalarının Belirlenerek Haritalandırıl-
ması,
2. Organik Tarım Sektörünün Mevcut Durumunun Analiz
Edilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi,
3. Üreticilerin Eğitim İhtiyaçlarının Analiz Edilerek Bölge-
de Organik Tarım Konusunda Bilgi Düzeyinin Artırılması İçin
Eğitim Programı Hazırlanması,
4. Kümelenme yol haritalarının hazırlanması olmak üzere
toplam dört ana iş paketinden oluşuyor.
DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatı-
rım Potansiyelinin Araştırılması Projesi İmzalandı
DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım
Potansiyelinin Araştırılması Projesi, bölge illerinde (Artvin,
Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Ordu ve
Rize) tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırıl-
ması ve geliştirilmesine yönelik DOKAP Eylem Planı’nın ilgili
maddesi çerçevesinde T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Kara-
deniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan anlaşma ile başladı.
Proje kapsamında tarımsal üretimin ve sanayinin mevcut
durumu ile potansiyelinin ortaya konularak sahip olunan
potansiyelin değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin
belirlenmesi, mevcut kırsal kalkınma destekleme uygulama-
larının analizi ve bu desteklerin etkinleştirilmesi için gerekli
uygulamaların belirlenmesi suretiyle bölgede katma değeri
yüksek bir tarım sektörünün gelişimine katkı sağlanması ve
sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.
24 ay sürmesi planlanan proje ile tarıma dayalı sanayi ge-
lişimi için ihtiyaç duyulan iç ve dış pazar analizleri gerçekleş-
tirilecek, ümitvar ürünler tespit edilecek ve bu ürünlerin teş-
viki ile ürünlere ilişkin araştırmaların yapılması için atılacak
adımlar belirlenecek. Proje kapsamında ayrıca, işleme sana-
yiinin geliştirilmesi için kırsal kalkınma desteklerinin hangi
alanlara yönlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi amacıyla
gereken çalışmaların yapılması da kararlaştırıldı.
DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım
Potansiyelinin Araştırılması Projesi;
1. Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Envanterinin
Çıkarılması,
2. Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayinin Mevcut Du-
rumunun ve Potansiyelinin Analiz Edilmesi,
3. Gelişim ve Yatırım Stratejilerinin Belirlenmesi,
4. Kümelenme yol haritalarının hazırlanması olmak üzere
toplam dört ana iş paketinden oluşuyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook